OK
Tytuł
Info
                                         
 
REGULAMIN SERWISU TRASSER

(PL, ENG, DE, IT)


§ 1. [OPIS SERWISU]

1. Serwis - tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Trasser - jest witryną internetową, poprzez którą Użytkownikom umożliwiane jest głównie korzystanie z Funkcjonalności.

2. Trasser umożliwia dostęp do Serwisu oraz korzystanie z Funkcjonalności jedynie pod warunkiem akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 
§ 2. [AKCEPTACJA WARUNKÓW]

1. Użytkownik ma świadomość i akceptuje, iż korzystanie z Serwisu, w całości lub w części, jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest równoznaczna z zawarciem Umowy.

2. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek zapisem Regulaminu lub Polityki Prywatności, nie powinien kontynuować korzystania z Serwisu.

3. Zarówno Regulamin, jak i Polityka Prywatności, są udostępnione Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem Umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu, którym posługuje się Użytkownik. Dodatkowe warunki, którym podlegają niektóre Usługi bądź Funkcjonalności, są również udostępniane Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem Umowy w zakresie dotyczącym takich Usług bądź Funkcjonalności - w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu, którym posługuje się Użytkownik.

4. O ile nie zostanie to w sposób wyraźny określone inaczej, wszelkie nowe funkcje w ramach Serwisu, Usługi bądź Funkcjonalności podlegają Regulaminowi.

5. Niektóre świadczone w ramach Serwisu Usługi bądź Funkcjonalności mogą podlegać Dodatkowym warunkom. Podczas korzystania z takich Usług bądź Funkcjonalności, Użytkownik winien stosować się do Dodatkowych warunków oraz Regulaminu. W przypadku niezgodności między Regulaminem a Dodatkowymi warunkami, postanowienia Dodatkowych warunków mają charakter rozstrzygający.

6. Trasser podaje do wiadomości treść każdej proponowanej zmiany Regulaminu lub Polityki prywatności - z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie.

7. Trasser dostarcza treść każdej proponowanej zmiany Regulaminu lub Polityki prywatności, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika podczas zakładania Konta, za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość lub - w wypadku braku innych możliwości - przy wykorzystaniu Serwisu.
8. Wraz z dostarczeniem każdej proponowanej zmiany Regulaminu lub Polityki prywatności Użytkownik zostaje jednocześnie poinformowany o prawie wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji tychże zmian.


 § 3. [ZNACZENIE]
1. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w Regulaminie mają przede wszystkim znaczenie przypisane im poniżej:

1) Aplikacja - Oprogramowanie będące własnością Trasser, udostępniany odpłatnie Użytkownikom, umożliwiające rejestrację (przy wykorzystaniu systemu GPS) pokonanej przez Użytkownika trasy i udostępnienie tak zapisanych danych za pomocą Serwisu innym Użytkownikom;
2) Banner - forma przekazania treści reklamowych stanowiąca odnośnik do produktów, usług, stron internetowych, witryn internetowych lub innych komunikatów;
3) Dane - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
4) Dobra - dobra osobiste Użytkownika wykorzystywane w ramach Serwisu;
5) Dodatkowe warunki - dokumenty określające ewentualne dodatkowe warunki, na jakich świadczone są w ramach Serwisu bądź przy wykorzystaniu Serwisu niektóre Usługi bądź Funkcjonalności;
6) Domena - narzędzie, współpracujące z nazwami domenowymi: trass.pl oraz trasser.pl, wskazujące użytkownikowi sieci Internet położenie Serwisu;
7) droga elektroniczna - komunikacja pomiędzy Trasser a Użytkownikiem Zarejestrowanym dokonywana w języku polskim przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego przyporządkowanego do Konta bądź właściwych w danej materii adresów poczty elektronicznej Trasser;
8) Funkcjonalność - funkcjonalności w ramach Serwisu, w tym w szczególności: a) edytowanie, komentowanie, ocenianie tras; b) zamieszczenie zdjęć i filmów z tras; c) geotagowanie zdjęć oraz filmów; d) dokonywanie graficznej prezentacji tras;
9) geotagowanie - proces łączenia informacji o położeniu danego punktu (jego współrzędnych geograficznych) z innymi dotyczącymi go danymi dostępnymi w ramach Serwisu;
10) Google Checkout - witryna internetowa funkcjonująca pod adresem checkout.google.com, administrowana przez spółkę pod firmą GPL Payment Limited z siedzibą w Londynie (SW1W 9TQ), pod adresem Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, zarejestrowaną w Anglii (pod numerem 05903713);
11) Grafika - graficzne aspekty interfejsu Serwisu, w tym w szczególności wszystkich stron i podstron Serwisu oraz znaków specjalnych pojawiających się w Serwisie;
12) Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
13) Konto - konto w Serwisie;
14) Licencja - licencja, na mocy której Użytkownik uprawnia Trasser do korzystania z Zawartości pochodzącej od Użytkownika lub wprowadzonej do Serwisu przy wykorzystaniu Konta - na warunkach określonych w § 6 Regulaminu.
15) Okres Licencji - czas określony 2 lat liczony osobno w stosunku do każdego elementu Zawartości objętego Licencją (od momentu jego wprowadzenia do Serwisu);
16) Oprogramowanie - wszelkie programy komputerowe pozwalające na korzystanie z Serwisu;
17) Partner - przedsiębiorcy oraz inne podmioty będące kontrahentami Trasser, prowadzący swoją działalność gospodarczą również przy wykorzystaniu Serwisu;
18) Partner PayU - bank lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe współpracujące z PayU przy obsłudze płatności w ramach centrum rozliczeniowego - witryny internetowej funkcjonującej pod adresem: platnosci.pl, administrowanej przez PayU;
19) PayU - witryna internetowa funkcjonująca pod adresem payu.pl, administrowana przez spółkę pod firmą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324), przy ul. Marcelińskiej 90 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzona przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399;
20) Polityka Prywatności - odnosząca się do Serwisu polityka prywatności Trasser;
21) Prawa - autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, uprawnienie do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, patenty, dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe lub znaki towarowe lub prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych lub oznaczenia geograficzne bądź prawa o podobnym charakterze;
22) Przedłużony Okres Licencyjny - czas określony równy 12 miesiącom kalendarzowym;
23) Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu;
24) Reklamacja - postępowanie reklamacyjne określone w § 14 Regulaminu;
25) Serwis - witryna internetowa Trasser, do której kieruje Domena;
26) Sieć - systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju;
27) strona internetowa - dokument utworzony we właściwym języku programowania, pobierany z dysku lokalnego bądź serwera internetowego i interpretowany po stronie użytkownika sieci Internet za pomocą przeglądarki;
28) System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez Sieci za pomocą właściwego dla danego rodzaju Sieci Urządzenia końcowego;
29) Terytorium - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
30) Trass - spółka pod firmą Trass sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres rejestracyjny: ul. Promienista 83, kod pocztowy: 60-141, NIP:7792381500, Regon: 301537141, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 364793, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kontakt: tel. 517-751-026 lub e-mail: info@trass.pl;
31) Umowa - umowa o świadczenie Usług;
32) Urządzenie końcowe - urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń Sieci;
33) Usługa - usługa, w tym Funkcjonalność, świadczona przy wykorzystaniu Serwisu - bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą Sieci;
34) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu;
35) Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który posiada Konto;
36) Wymogi techniczne - następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem Trass i Aplikacją:

I. Wymagania dotyczące stacjonarnych Urządzeń końcowych:

1) system operacyjny Microsoft Windows nie starszy niż wersja 95 lub system operacyjny Mac OS;
2) przeglądarka internetowa Internet Explorer 7 lub wyższa, Firefox w wersji 3 lub wyższej, Google Chrome w wersji 9 lub wyższej;
3) włączona obsługa mechanizmu ciasteczek (tzw. cookies) oraz javascript;
4) zainstalowana i prawidłowo działająca wtyczka Adobe Flash Player w wersji 10.0 lub wyższej.
II. Wymagania dotyczące mobilnych Urządzeń końcowych:
1) system operacyjny Android nie starszy niż wersja 2.0 lub system operacyjny IOS nie starszy niż wersja 3.0;
2) prawidłowo działająca przeglądarka mobilna z obsługą javascript i mechanizmów css / html;
III. Poprawne użytkowanie którejkolwiek z wyżej wymienionych aplikacji, innych niż Aplikacja, wymaga stosowania się do minimalnych wymagań sprzętowych rekomendowanych przez producenta danej aplikacji.
IV. Do korzystania z wybranych Funkcjonalności wymagana jest przede wszystkim poprawnie działająca skrzynka pocztowa (adres e-mail). Użytkownik jest świadomy, że istnieją programy pocztowe, których określone ustawienia mogą powodować omyłkowe traktowanie korespondencji mailowej przychodzącej z Serwisu jako korespondencji niechcianej tzw. SPAM.
V. Zabronione jest korzystanie z wirusów, botów lub innych kodów komputerowych, plików lub programów w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji (w szczególności automatyzujących wypełnianie formularzy i symulujących ruch generowany przez działania Użytkownika).
VI. Korzystanie z mechanizmów blokujących wyświetlanie reklam może powodować nieprawidłowe działanie Serwisu albo Aplikacji lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z nich.
37) witryna internetowa - zbiór powiązanych tematycznie i umieszczonych na jednym serwerze, dostępnych pod jedną domeną internetową stron internetowych;
38) Zawartość - wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym informacje, pomysły, opinie, zdjęcia, utwory audiowizualne lub inne wiadomości, transmisje lub materiały;
39) Zgoda - oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda (nie: domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści) na przetwarzanie Danych tego, kto składa oświadczenie (w celu i zakresie wskazanym w Polityce Prywatności) lub na otrzymywanie informacji handlowej od Trasser lub Partnerów;
40) Złośliwy kod - oznacza program komputerowy lub kod komputerowy, uszkadzający lub w inny sposób wpływający niekorzystnie na systemy komputerowe (w tym System Trasser lub jego elementy), oprogramowanie (w tym Oprogramowanie lub Aplikację), sieci komputerowe (w tym System Trasser lub jego elementy) lub Urządzenia końcowe, w tym bez ograniczeń, wszelkie "robaki", "wirusy", "drzwi tylne”, "bomby zegarowe", "konie trojańskie", "drop dead devices" lub innego typu programy komputerowe, kody komputerowe bądź procedury, które mają na celu lub mogą umożliwić nieautoryzowany dostęp, wyłączyć, uszkodzić lub usunąć oprogramowanie (w tym Oprogramowanie lub Aplikację), sprzęt (w tym Urządzenia końcowe, System Trasser lub ich elementy) lub dane (w tym Dane) bądź wykonywać inne podobne funkcje;
41) Znaki - wszelkie odnoszące się do Serwisu informacje zastrzeżone oraz wszystkie chronione prawnoautorsko lub w inny sposób prawnie chronione elementy Serwisu, w tym Oprogramowanie, Aplikacja, projekty, tekst, obrazy, fotografie, ilustracje, materiały audio i wideo, Grafika, bazy danych, wybór, kolejności, wygląd i układ elementów, a także wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe odnoszące się do Serwisu - z wyłączeniem Zawartości niepochodzącej od Trasser lub podmiotów, z którymi łączą Trasser stosowne umowy dotyczące Praw;
2. Wyrażenia "powyżej", „tutaj”, "poniżej", jak i słowa o podobnym wydźwięku odnoszą się do Regulaminu jako całości, a nie tylko do konkretnych paragrafów, ustępów lub postanowień, w których takie wyrażenie występuje.
3. Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie, Dodatkowych warunkach lub Polityce Prywatności będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży teleinformatycznej, lub prawniczej (odpowiednio).
 
 § 4. [DOSTĘP ORAZ ZAWARTOŚĆ]

1. Serwis zawiera kombinację Zawartości pochodzącej od: Trasser, Użytkowników bądź Partnerów, przy czym Trasser nie jest inicjatorem przekazu danych składających się na bądź będących elementem Zawartości nieoznaczonej w sposób niebudzący wątpliwości jako Zawartość pochodząca od Trasser, nie wybiera odbiorcy przekazu takich danych, jak również nie wybiera ani nie modyfikuje informacji zawartych w takim przekazie.

2. Obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania przez Użytkowników treści (w tym Zawartość) o charakterze bezprawnym.

3. Trass jest uprawniony do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Trasser w ramach Serwisu danych składających się na bądź będących elementem Zawartości nieoznaczonej w sposób niebudzący wątpliwości jako Zawartość pochodząca od Trasser.

4. Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelką Zawartość i inne materiały, niezależnie od ich formy lub charakteru, które zostały przesłane, przekazane lub udostępnione przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu - z uwagi na co Użytkownicy zobowiązują się, iż pochodząca od nich Zawartość nie będzie naruszać Regulaminu. W szczególności Użytkownicy oświadczają i zapewniają, iż pochodząca od nich Zawartość nie będzie zawierać żadnych treści, które: są fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd; naruszają jakiekolwiek Prawa innych Użytkowników, Partnerów lub osób trzecich, tajemnice handlowe, Dobra bądź prywatność, naruszają umowy o zachowaniu poufności lub naruszają jakiekolwiek przepisy Terytorium odnoszące się w szczególności do nieuczciwej konkurencji lub zakazanej reklamy; mają charakter zniesławiający, szykanujący; obsceniczny, pornograficzny bądź zawierają Złośliwy kod. Dla uniknięcia wątpliwości, bezwzględnie zabronionym jest umieszczanie w Serwisie Zawartości zawierającej Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym bądź dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym - bez jednoczesnego podania tych Danych do wiadomości publicznej przez osobę, której te Dane dotyczą.

5. Użytkownicy dalej oświadczają i zapewniają, iż każdorazowo będą im przysługiwać niezbędne Prawa do treści składających się na bądź będących elementem umieszczonej przez nich w Serwisie Zawartości - na polach eksploatacji koniecznych do zgodnego z prawem Terytorium funkcjonowania tychże treści w Serwisie oraz każdorazowego efektywnego udzielania Licencji.

6. Trass egzekwuje Regulamin, toteż jeżeli stwierdzi, iż jakiekolwiek treści składające się na bądź będące elementem Zawartości są niedokładne, zostały umieszczone w Serwisie bez wymaganego zezwolenia Trass lub w inny sposób naruszają bądź mogą naruszać Regulamin, ma prawo, bez ograniczenia innych praw, które mogą jej przysługiwać, powiadamiając o tym Użytkownika będącego Konsumentem, do: a) modyfikacji, odrzucenia bądź usunięcia Zawartości lub jej części; b) zawieszenia prawa Użytkownika do korzystania z Serwisu lub c) skorzystania z jakichkolwiek technicznych, prawnych, operacyjnych lub innych dostępnych Trass środków w celu wyegzekwowania przestrzegania zapisów Regulaminu, w tym bez ograniczeń, blokowania określonych adresów IP lub blokowania bądź usunięcia Konta.

7. Użytkownik winien mieć świadomość faktu, iż niektóre Usługi bądź Funkcjonalności są świadczone przez Partnerów, o czym Użytkownik będzie informowany dodatkowo przed zdecydowaniem się na skorzystanie z takiej Funkcjonalności bądź Usługi. Trass nie jest stroną takich stosunków obligacyjnych.

8. Użytkownicy mają świadomość faktu, iż dostęp do Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności może być uzależniony od statusu Użytkownika, wnoszonych przez niego opłat (na rzecz Trasser, Partnerów lub osób trzecich) lub wyrażenia i niecofania Zgody. Użytkownicy akceptują także fakt, iż Trasser nie gwarantuje symultanicznej dostępności wszystkich Funkcjonalności.

9. Dostęp do Serwisu, Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności jest niemożliwy bez spełnienia przez Urządzenia końcowe Użytkownika Wymogów technicznych. Użytkownik winien mieć świadomość, iż: a) Trasser może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące Urządzeń końcowych Użytkownika w formie oprogramowania typu cookies, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Serwisu lub Aplikacji; b) ograniczenie lub zabronienie pojawiania się oprogramowania typu cookies w ramach Urządzeń końcowych Użytkownika może przynieść negatywny skutek użytkowania Serwisu lub Aplikacji; c) Trasser może przechowywać lub udostępniać Dane, jeśli jest to wymagane poprzez prawo lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych; wykonania Umowy bądź udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia naruszeń, o których mowa poniżej; d) Użytkownik decydując się na skorzystanie z Funkcjonalności bądź innych Usług świadczonych przez Partnerów wyraża każdorazowo Zgodę. Adresatem przedmiotowej Zgody jest Partner świadczący daną Funkcjonalność bądź inną Usługę, na skorzystanie z której zdecydował się Użytkownik, przy czym Partner powinien przekazać danemu Użytkownikowi wszystkie wymagane prawem informacje. Operacje odnoszące się do realizacji ww. Funkcjonalności bądź Usług, wykonywane na Danych, nie wymagają od Użytkownika podejmowania żadnych dodatkowych czynności bądź artykułowania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli
 
§ 5. [ZASADY POSTĘPOWANIA]

1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników podlega wszelkim przepisom obowiązującym na Terytorium, w związku z czym Użytkownicy zgadzają się nie naruszać norm wyartykułowanych w tychże przepisach. W szczególności Użytkownicy zobowiązują się przestrzegać zasad określonych poniżej.

2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu, Usług czy też Funkcjonalności zgodnie z ich przeznaczeniem, Umową, Regulaminem, ewentualnymi Dodatkowymi warunkami; powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, porządkiem publicznym oraz dobrymi obyczajami. W szczególności zabronione jest: korzystanie z Serwisu przy wykorzystaniu Urządzeń końcowych zawierających Złośliwy kod lub przy wykorzystaniu Złośliwego kodu; wprowadzanie do Serwisu Złośliwego kodu lub narażenie Serwisu na działanie Złośliwego kodu; kopiowanie, uszkadzanie, dekompilowanie lub jakiekolwiek inne działania dotyczące Serwisu lub Oprogramowania wykraczające poza zwykłe korzystanie z Serwisu.

3. Poza warunkami wymienionymi powyżej Użytkownicy nie będą: a) korzystać z Serwisu celem wysyłania, umieszczania w Serwisie lub doprowadzenia do przekazywania wiadomości-śmieci, łańcuszków, powtarzających się wiadomości, niezamówionych informacji handlowych bądź innych komunikatów tożsamych bądź analogicznych do komunikatów typu SPAM; b) szkodzić w jakikolwiek sposób; c) prowadzić przy pomocy Serwisu działalności gospodarczej we własnym bądź cudzym imieniu czy też na własną bądź cudzą rzecz - bez wyraźnego niedorozumianego zezwolenia Trass; d) podszywać się pod inne osoby lub podmioty; e) naruszać prawa do prywatności, Dóbr lub Praw innych Użytkowników, Partnerów czy też osób trzecich; f) zbierać, gromadzić, ingerować lub przechowywać Dane inne niż własne Dane.
 
 § 6. [PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH]

1. Uprawnionym do Znaków jest Trass lub jego kontrahenci. Znaki są prawnie chronione, bez ograniczeń, zgodnie z prawem obowiązującym na Terytorium. Użytkownicy nie mogą korzystać ze Znaków w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej oraz wyraźnej zgody Trass. Jakiekolwiek nieautoryzowane lub zakazane korzystanie ze Znaków narazi Użytkowników na odpowiedzialność cywilną lub karną. Użytkownicy winni uzyskiwać dostęp do Serwisu jedynie poprzez interfejs dostarczony przez Trass w celu korzystania z Serwisu.

2. Użytkownik ma świadomość i zgadza się, iż poprzez umieszczanie Zawartości pochodzącej od Użytkownika lub wprowadzonej do Serwisu przy wykorzystaniu Konta lub Aplikacji, udziela Trass Licencji na następujących polach eksploatacji (w całości lub w części): użytkowanie, powielanie, modyfikowanie, dostosowywanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie utworów zależnych, rozpowszechnianie, wykonywanie – niezależnie od formy oraz w odniesieniu do wszystkich treści składających się na bądź będących elementem Zawartości pochodzącej od Użytkownika lub wprowadzonej do Serwisu przy wykorzystaniu Konta lub Aplikacji. Zawartość, w zakresie Licencji nie obejmuje Dóbr takich jak wizerunek.

3. Licencja ma charakter licencji niewyłącznej, nieograniczonej co do terytorium, nieodpłatnej oraz sublicencjonowalnej (pod warunkiem akceptacji jej warunków). Licencja zostaje udzielona na Okres Licencji. Okres Licencji ulega cyklicznemu przedłużeniu na Przedłużony Okres Licencyjny, liczony od dnia upływu poprzedniego okresu licencyjnego. Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia Licencji ze skutkiem na koniec każdego okresu licencyjnego (w tym Przedłużonego Okresu Licencyjnego), za wypowiedzeniem złożonym w ostatnim miesiącu danego okresu licencyjnego (w tym Przedłużonego Okresu Licencyjnego). Dla uniknięcia wątpliwości, poprzez korzystanie z Serwisu, Użytkownik akceptuje i zgadza się z tym, że po inicjalnym zaakceptowaniu Regulaminu (przy zakładaniu Konta) bądź zaakceptowaniu zmian Regulaminu na warunkach tutaj opisanych, efektywne udzielanie Licencji na warunkach tutaj opisanych, nie wymaga od Użytkownika podejmowania żadnych dodatkowych czynności bądź artykułowania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli

4. Użytkownik ma świadomość i akceptuje fakt, iż prawnoautorskie aspekty korzystania przez Użytkownika z konkretnej, niepochodzącej od danego Użytkownika Zawartości, w tym w ramach Funkcjonalności, mogą podlegać warunkom właściwych Dodatkowych warunków, tym samym odbiegając od zasad określonych Regulaminem.

5. Użytkownik winien umieszczać Zawartość w Serwisie, jak również pobierać Zawartość z Serwisu, jedynie przy wykorzystaniu Konta lub Aplikacji oraz w zgodzie z zapisami Regulaminu oraz znajdujących zastosowanie Dodatkowych warunków.
 
§ 7. [OPŁATY]

1. Korzystanie z niektórych Usług bądź Funkcjonalności może wymagać od Użytkowników uiszczenia opłaty w celu dostępu lub korzystania z takich Usług bądź Funkcjonalności, zgodnie z Dodatkowymi warunkami (zawierającymi również cennik, określający wskazane opłaty) odnoszącymi się do takich Usług bądź Funkcjonalności. Walutą płatności obowiązującą w Serwisie jest polski złoty (PLN).

2. Korzystanie z Aplikacji jest odpłatne, zgodnie z cenami wskazanymi w odpowiednim cenniku.

3. Wszelkie transakcje handlowe przy wykorzystaniu Serwisu, będą odbywały się zgodnie z Regulaminem oraz właściwymi Dodatkowymi warunkami.

4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem lub SMS-em typu premium przeprowadzane są za pośrednictwem odpowiednio Google Checkout lub PayU.

5. Płatności za pośrednictwem PayU mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.

6. W przypadku płatności za pośrednictwem PayU, Trass udostępnia Użytkownikom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera PayU

7. Użytkownik, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem PayU, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: (i) w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową Partnera PayU będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym; (ii) w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego - na stronę internetową Partnera PayU będącego bankiem; (iii) w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego - na stronę internetową PayU;

8. W celu dokonania płatności przy wykorzystaniu PayU, Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera PayU zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera PayU. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez PayU, płatność może nie zostać zrealizowana.
 
§ 8. [KONTO]

1. Użytkownicy mogą a) umieszczać Zawartość w Serwisie lub b) korzystać z określonych Usług bądź Funkcjonalności (w tym Aplikacji) jedynie po założeniu Konta i podaniu niezbędnych do tego informacji zgodnie ze stanem faktycznym. Użytkownicy, po założeniu Konta, uzyskują status Użytkowników Zarejestrowanych.

2. Aby założyć Konto, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, podając - zgodnie ze stanem faktycznym - następujące dane: a) adres poczty elektronicznej (e-mail); b) login; c) imię. Przedmiotowe dane winny być aktualne, z uwagi na co Użytkownik zobowiązany jest je każdorazowo niezwłocznie zaktualizować - nie później niż przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności prawnej przy wykorzystaniu Serwisu. Każda osoba wpisująca dane do formularza rejestracyjnego, obowiązana jest podawać jedynie własne Dane. Trass przewiduje zbieranie przez niego Danych jedynie od osoby, której Dane dotyczą.

3. Po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Użytkownika prawdziwości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób aktywacji Konta.

4. Z tytułu założenia Konta Trass nie pobiera jakichkolwiek opłat. Konto nie może być przedmiotem obrotu. Każdy podmiot (jako jeden i ten sam Użytkownik) może posiadać tylko jedno Konto.

5. Po założeniu Konta, Użytkownik może uzupełnić swoje dane o: a) województwo,
b) miasto, c) specyfikację użytkowanego motocykla.

6. Poprzez korzystanie z Serwisu, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (odpowiednio): a) jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony w jakimkolwiek zakresie; b) ma ukończone 13 lat i posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu c) jest w pełni uprawniony do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zakładane jest Konto, a jego uprawnienie nie wygasło, nie zostało uchylone lub w inny sposób ograniczone.

7. Trass zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania Kont, w przypadku gdy Trass uzyska informacje, iż Użytkownik Zarejestrowany nie może dokonywać ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu bądź Użytkownik narusza Prawa lub Dobra Trass, innych Użytkowników, Partnerów bądź jakichkolwiek osób trzecich. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie.

8. Podczas zakładania Konta, Użytkownikowi udostępniana jest aktualna treść Regulaminu oraz Polityki prywatności, których akceptacja jest warunkiem koniecznym aktywacji Konta oraz korzystania z Serwisu jako Użytkownik Zarejestrowany.

9. Poprzez korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności założenie Konta, Użytkownik Zarejestrowany bierze na siebie odpowiedzialność za: a) utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących jego Konta, w tym hasła, b) ograniczenie dostępu osób trzecich do Urządzeń końcowych Użytkownika oraz c) wszystkie czynności wykonywane w ramach swojego Konta - chyba, że wykaże, iż konkretne czynności zostały dokonane wbrew jego woli, a on sam nie miał i nie mógł był mieć wpływu na uniemożliwienie dokonania tych czynności przez osoby trzecie.
 
 § 9. [POLITYKA PRYWATNOŚCI]

Trass szanuje prywatność Użytkowników, Dane oraz Dobra i pragnie je chronić przez cały czas. Polityka Prywatności, która ma zastosowanie wyłącznie do treści zebranych przez Trass poprzez Serwis, wyjaśnia, jak Trass zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza w ramach Serwisu treści dotyczące Użytkowników, w tym Dane.
 
 § 10. [ZABEZPIECZENIE]

1. Użytkownicy niniejszym zgadzają się zabezpieczać, bronić i chronić Trass, jak również jej udziałowców, pracowników, agentów, licencjodawców, przedstawicieli, Partnerów oraz dostawców przed odpowiedzialnością oraz od wszelkich strat, wydatków, szkód i kosztów (w tym opłat sądowych), poniesionych w związku z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z korzystania z Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie przy wykorzystaniu Konta lub Aplikacji, w tym naruszenia Regulaminu, Dodatkowych warunków, przepisów obowiązujących na Terytorium lub jakichkolwiek praw (w tym Dóbr bądź Praw) innych Użytkowników lub osób trzecich.

2. Trass zastrzega sobie prawo do inicjowania lub prowadzenia, na swój koszt, wyłącznej obrony i kontroli wszelkich roszczeń, akcji lub innych kwestii, w stosunku do których Użytkownicy mają obowiązek zabezpieczyć Trass, jak również wszelkich negocjacji w sprawie jakiejkolwiek związanej z powyższym ugody lub kompromisu, przy czym Użytkownicy zgadzają się w pełni współpracować z Trass, zgodnie z wnioskiem Trass, w celu obrony przed takimi roszczeniami, akcją lub innym działaniem podmiotów podnoszących roszczenia.
 
§ 11. [OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI]

1. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Terytorium, Trass lub którykolwiek Partner w żadnym wypadku nie odpowiadają wobec Użytkowników, w ramach jakiejkolwiek podstawy odpowiedzialności, w tym zaniedbania, za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności, nawet jeśli Trass lub taki Partner został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód lub szkody takie są możliwe do przewidzenia. Korzystając z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności, Użytkownik zgadza się, iż to ograniczenie będzie miało zastosowanie do wszelkich Usług, Funkcjonalności, Zawartości i innych treści, które mogą być dostępne za pośrednictwem Serwisu.

2. Wszelka Zawartość jest umieszczana w bądź pobierana z Serwisu na własne życzenie i ryzyko Użytkowników. Użytkownicy będą ponosić wyłączną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia ich Urządzeń końcowych, Systemu, lub utratę danych, która wynika z takich czynności. Tożsame warunki odnoszą się do korzystania z Serwisu, Aplikacji, Usług lub Funkcjonalności. Bez ograniczania powyższego, Trass nie ponosi odpowiedzialności za Złośliwy kod, opóźnienia, nieścisłości, błędy lub braki powstałe na skutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 
§ 12. [CHARAKTER INFORMACJI]
Serwis oraz wszelkie treści w nim zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i mogą nie odzwierciedlać bieżącego stanu wiedzy technicznej lub technologicznej.
 
§ 13. [NARUSZENIA]

1. Trass szanuje Prawa oraz Dobra innych i prosi Użytkowników o okazywanie takiego samego szacunku Prawom oraz Dobrom Trass, innych Użytkowników, Partnerów oraz osób trzecich.
2. Jeżeli ktokolwiek uważa, że którekolwiek z przysługujących mu Praw do Zawartości lub odpowiedników Znaków bądź Dobra zostały w ramach lub przy wykorzystaniu Serwisu naruszone, winny jest dokonać zgłoszenia tego faktu Trass.
3. Dla ułatwienia Trass reakcji na ewentualne naruszenia, Trass zaleca, aby określone wyżej zgłoszenie było skierowane pod następujący adres: info@trass.pl i spełniało następujące kryteria: a) precyzyjne oznaczenie osoby, której przysługują Prawa lub Dobra bądź działającej w imieniu i na rzecz podmiotu, któremu przysługują Prawa lub Dobra; b) precyzyjny opis Zawartości, Utworu lub odpowiedników Znaków, co do których zostało naruszone którekolwiek z Praw lub Dóbr wraz z załączaniem stosownych dokumentów; c) precyzyjny opis miejsca w Serwisie, gdzie ma miejsce naruszenie (wraz z załączeniem zrzutów ekranu Serwisu); d) dane kontaktowe zgłaszającego; e) oświadczenie zgłaszającego, że informacje podane w zgłoszeniu są w najwyższym stopniu dokładne oraz zgodne ze stanem faktycznym i mają na celu tylko i wyłącznie ochronę Praw oraz Dóbr, a nieszkodzenie w jakikolwiek sposób Serwisowi, Trass lub podmiotowi, któremu zarzucono naruszenie któregokolwiek z Praw lub Dóbr jak również, że zgłaszający jest podmiotem, któremu Prawa lub Dobra przysługują lub działa w imieniu i na rzecz takiego podmiotu (wraz z załączeniem prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa). 
 
§ 14. [REKLAMACJE]

1. Użytkownicy Zarejestrowani mogą składać reklamacje dotyczące niewykonania czy też nienależytego wykonania Usług, z zastrzeżeniem, iż warunki Reklamacji nie odnoszą się do Usług bądź Funkcjonalności świadczonych przez Partnerów - w tym zakresie Użytkownik winien stosować się do warunków reklamacji określonych przez właściwego Partnera.
2. Reklamacja powinna zawierać: a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz siedzibę Użytkownika Zarejestrowanego; b) określenie przedmiotu reklamacji (w tym opis zdarzenia reklamacyjnego) oraz reklamowanego okresu; c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych; d) datę zawarcia Umowy i data zdarzenia reklamacyjnego; e) z zastrzeżeniem stosownych zapisów Regulaminu, wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku, gdy Użytkownik Zarejestrowany żąda ich uiszczenia; f) numer konta bankowego lub adres właściwy do uiszczenia odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności - w przypadku, gdy Użytkownik Zarejestrowany żąda uiszczenia odszkodowania lub innej należności; g) podpis Użytkownika Zarejestrowanego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 powyżej, Trass, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Użytkownika Zarejestrowanego do jej uzupełnienia, określając termin nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
4. Reklamacja może być złożona pisemnie lub drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.
5. Trass udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej przyporządkowany do Konta) w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: a) nazwę jednostki Trass rozpatrującej reklamację; b) powołanie podstawy rozstrzygnięcia; c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji; d) w przypadku przyznania odszkodowania - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty; e) w przypadku zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu; f) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego albo - w przypadku reklamacji płatności i ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie Trass - informacja o przekazaniu reklamacji odpowiednio Google Checkout lub PayU; g) uzasadnienie faktyczne i prawne - w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części.
 
 § 15. [ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

1. Umowa będzie w pełni ważna i skuteczna do czasu jej rozwiązania na mocy: wyrażonej na piśmie - przez Użytkownika lub Trass - woli rozwiązania Umowy (w terminie tamże oznaczonym) bądź usunięcia Konta.
2. Z momentem rozwiązania Umowy: a) Konto zostanie dezaktywowane i usunięte (jeżeli rozwiązanie Umowy nie nastąpiło przez usunięcie Konta), b) login oraz hasło Użytkownika w ramach Konta zostaną usunięte; c) dostęp do Serwisu (również za pomocą Aplikacji) zostanie zablokowany, d) Użytkownik utraci wszystkie prawa, tytuły i korzyści ze wszystkich ewentualnych akcji promocyjnych, w których uczestniczył w ramach Serwisu – przy czym zapis ten nie ma zastosowania w zakresie dotyczącym Użytkowników będących Konsumentami.
3. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Użytkownika z obowiązku pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów powstałych przed rozwiązaniem Umowy, ani z obowiązku wywiązania się z wszelkich innych zobowiązań wobec Trass, Partnerów lub osób trzecich, powstałych w ramach Serwisu lub w związku z Serwisem, co do których Użytkownik nie został zwolniony przez wierzyciela w sposób niebudzący wątpliwości w formie pisemnej.
4. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2002 Nr 22, poz. 271 ze zm.). Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: 1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, 2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, 3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, 4) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 6) dostarczania prasy, 7) usług w zakresie gier hazardowych.
 
§ 16. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Jeśli Użytkownicy zdecydują się korzystać z Serwisu z lokalizacji innej niż Terytorium, Użytkownicy ci są odpowiedzialni również za przestrzeganie przepisów prawa miejsca, w którym uzyskują dostęp do Serwisu.
2. Regulamin, w tym polityki oraz warunki, o których mowa w tym Regulaminie, stanowią całość Umowy i regulują korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Użytkownikami i Trass. Jak wspomniano powyżej, Użytkownicy mogą być także zobowiązani do przestrzegania Dodatkowych warunków, które mogą mieć zastosowanie do udostępnianych w ramach Serwisu Usług lub Funkcjonalności, treści osób trzecich lub oprogramowania innych podmiotów.
3. Zapisy Regulaminu odnoszące się do ograniczenia odpowiedzialności Trass (w szczególności te wskazane w § 11 Regulaminu) oraz zabezpieczenia Trass w rozumieniu § 10 Regulaminu nie mają zastosowania do Użytkowników będących Konsumentami.
4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące.
5. Niniejszy dokument, jak również dokumenty w nim powołane, podlegają przepisom prawa Terytorium, w tym w szczególności przepisom: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2002 Nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.).
6. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Trass a Użytkownikiem, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze w celu rozwiązania sporu przy równym uwzględnieniu zasługujących na uwzględnienie interesów Trass oraz Użytkownika. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne z siedzibą w Poznaniu. Reguły niniejszego ustępu nie mają zastosowania wobec Użytkowników będących Konsumentami.
7. Umowa zawierana jest w języku polskim.
8. Treść Umowy, na którą składają się warunki Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Dodatkowych warunków jest udostępniona pod adresem: www.trasser.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jej utrwalenie przy wykorzystaniu Urządzeń końcowych Użytkownika. Warunki dotyczące opłaconych przez Użytkownika dostępów bądź opłaconego korzystania z wymagających tego Usług bądź Funkcjonalności są dostępne w ramach Konta danego Użytkownika. Niezależnie od tego warunki opłaconych przez Użytkownika dostępów bądź opłaconego korzystania z wymagających tego Usług bądź Funkcjonalności są utrwalone w formie elektronicznej w Systemie i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich m.in. poprzez wykorzystywanie oprogramowania antywirusowego oraz zabezpieczeń za pomocą haseł.


[ENG]


 THE RULES OF TRASS WEBSITE

 
§ 1. [WEBSITE DESCRIPTION]
1. The Website – created, controlled and managed by Trass – is an Internet site mainly intended to enable Users to use Functionalities.
2. Trass makes access to the Website available and enables using the Functionalities only provided that Users accept the Rules and the Privacy Policy.
§ 2. [ACCEPTANCE OF CONDITIONS]
1. A User is aware of and accepts the fact that using the Website, in whole or in part, means that they have accepted all the provisions of the Rules and the Privacy Policy. Acceptance of the Rules and the Privacy Policy is equivalent to entering into an Agreement.
2. If a User does not agree with any of the provisions of the Rules of the Privacy Policy, they should not use the Website.
3. Both the Rules and the Privacy Policy are made available to Users free-of-charge before entering into an Agreement in a manner which enables obtaining, recreating and recording their contents with the help of a System used by a given User. Additional conditions that apply to certain Services or Functionalities are also made available to Users free-of-charge before entering into an Agreement in the scope which applies to such Services or Functionalities and in a manner which enables obtaining, recreating and recording their contents with the help of a System used by a given User.
4. Unless expressly specified otherwise, any and all new functions as part of the Website, Service or Functionality are also subject to the Rules.
5. Some Services or Functionalities provided as part of the Website may be subject to Additional Conditions. When using such Services or Functionalities, a User should observe the Additional Conditions and the Rules. In case of a conflict between the Rules and Additional Conditions, the provisions of Additional Conditions are considered decisive.
6. Trass makes public the content of every proposed change to the Rules or the Privacy Policy at least one month before such changes are intended to enter into force.
7. Trass provides the content of each proposed change to the Rules or the Privacy Policy by electronic mail to an email address specified by a given User when setting up an Account, with the use of a similar means of communication, or – in case of no other possibility – with the help of the Website.
8. Together with delivering each proposed change to the Rules and the Privacy Policy a User shall be simultaneously informed of the right to terminate the Agreement in case they do not accept the said changes.
§ 3. [MEANING]
1. Any and all terms written with capital letters as well as other terms included and used in the Rules shall have the following definitions:
1) Application - Software being the property of Trass, made available to Users for a fee, which enables registration (with the help of the GPS system) of a route completed by a User and sharing such data with other Users via the Website;
2) Banner - a form of delivering advertising contents as a reference to products, services, Internet pages, websites or other messages;
3) Data - personal data within the meaning of the Act of 29 August 1997 on the protection of personal data;
4) Goods - User's personal goods used on the Website;
5) Additional Conditions - documents specifying possible additional conditions of providing certain Services or Functionalities a part of the Website or with the help of the Website;
6) Domain - a tool that cooperates with the following domain names: trass.pl and trasser.pl, which provides an Internet user with the information about Website's location;
7) electronic way - communication between Trass and a Registered User is conducted in Polish with the use of Registered User's email address associated with a given Account or adequate email addresses used by Trass;
8) Functionality - functionalities offered by the Website, including in particular: a) editing, commenting, evaluating routes; b) publishing pictures and films of routes; c) geotagging of pictures and films; d) creating geographical presentations of routes;
9) geotagging - the process of combining information about the location of a given point (its geographical coordinates) with other corresponding data available on the Website;
10) Google Checkout - a website available at the following address: checkout.google.com, administered by a company operating under the name GPL Payment Limited, seated in London (SW1W 9TQ), Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, registered in England (registration number: 05903713);
11) Graphics - graphical aspects of the Website's interface, including in particular all Website's pages and subpages, and special marks that appear on the Website;
12) Consumer - a natural person performing a legal activity not connected directly with their business or professional activity;
13) Account - an account on the Website;
14) License - a license according to which a User authorises Trass to use the Contents from a User or uploaded to the Website with the use of an Account in accordance with the conditions set out in § 6 of the Rules.
15) License Period - a period of 2 years counted separately in relation to each element of Contents covered by a License (from the moment of its introduction to the Website);
16) Software - any and all computer programs that enable use of the Website;
17) Partner - entrepreneurs and other entities being Trass's contractors who run their own business activity with the use of the Website as well;
18) PayU Partner - a bank or an authorisation-settlement centre which cooperates with PayU as regards servicing payments as part of a settling centre-website functioning at the following address: platnosci.pl, administered by PayU;
19) PayU - a website functioning at the address payu.pl, administered by the company named PayU S.A., seated in Poznań (postal code 60-324), ul. Marcelińska 90, entered in the register of entrepreneurs kept by the District Court Poznań – Nowe Miasto i Wilda in Poznań, 8th Commercial Division of the National Court Register, under the KRS number 0000274399;
20) Privacy Policy - Trass's privacy policy pertaining to the Website;
21) Rights - personal copyrights, intellectual property rights, rights to allow exercising derivative rights, patents, additional protection rights for inventions, protection rights for utility designs or trademarks, or rights in registration of utility designs, topographies of integrated circuits or geographical indications, or similar rights;
22) Extended License Period - a specific period equal to 12 calendar months;
23) Rules - these rules which specify the conditions of using the Website;
24) Complaint - a complaint procedure determined in § 14 of the Rules;
25) Website - Trass's Internet website directed to by the Domain;
26) Network - transmission systems or commutation or forwarding devices, as well as other resources which enable sending, receiving or transmitting signals with the use of cables, radio waves, optical waves and other means utilising electromagnetic energy, irrespective of their type;
27) Internet page - a document created in a suitable programming language, downloaded from a local disk or an Internet server, and interpreted on the user's side with the help of an Internet browser;
28) System - a set of cooperating IT devices and software, which enables processing and storing, as well as uploading and downloading data through the Network with the use of an End Device proper for a given type of Network;
29) Territory - the area of the Republic of Poland;
30) Trass – the company named Trass sp. z o.o., seated in Poznań, registration address: ul. Promienista 83, postal code: 60-141, NIP [Tax ID no.]: 7792381500, Regon [Company no.]: 301537141, share capital: PLN 5,000.00, entered in the register of entrepreneurs of the National Court Register under the KRS no. 364793, whose documentation is kept by the District Court Poznań – Nowe Miasto i Wilda in Poznań, 8th Commercial Division of the National Court Register, contact by phone: 517-751-026 or email: info@trass.pl;
31) Agreement - an agreement for providing Services;
32) End Device - an electrical or electronic device dedicated for telecommunication and intended to be directly or indirectly connected to the Network;
33) Service - a service, including Functionality, provided with the help of the Website – without simultaneous presence of the parties – by means of data transmission upon User's individual request, sent and received with the use of a device for electronic processing, including digital compression, and data storing, which is sent, received or transmitted entirely with the use of the Network;
34) User - a natural person, a legal person or an organisational unit without legal personality who uses the Website;
35) Registered User - a User who has an Account;
36) Technical Requirements - the following technical requirements necessary to ensure cooperation with Trass's System and the Application:
I. The requirements concerning fixed End Devices:
1) Microsoft Windows not older than 95 or Mac OS;
2) Internet Explorer 7 or higher, Firefox version 3 or higher, Google Chrome version 9 or higher;
3) enabled cookies and javascript;
4) installed and correctly operating Adobe Flash Player version 10.0 or higher.
II. The requirements concerning mobile End Devices:
1) Android not older than 2.0 or IOS not older than 3.0;
2) correctly operating mobile browser enabling processing of javascript and css / html mechanisms;
III. Correct functioning of any of the aforementioned applications, other than the Application, requires observing the minimum equipment requirements recommended by a manufacturer of a given application.
IV. The use of selected functionalities is possible mainly with the help of a correctly working mailbox (email address). A User is aware of the existence of email clients whose specific settings may result in situations when certain emails incoming from the Website are mistakenly considered and classified as SPAM.
V. It is forbidden to use viruses, bots and other computer codes, files or programs, especially the programs that automate script processes and applications (in particular the programs that automate filling in forms and simulate traffic generated by User's activity).
VI. Using mechanisms which block advertisements can cause incorrect functioning of the Website or the Application, or can make using them completely impossible.
37) web site - a set of thematically connected Internet pages located on one server and available under one Internet domain of Internet pages;
38) Contents - all contents published on the Website, including information, ideas, opinions, pictures, audio-visual works or other messages, transmissions or materials;
39) Consent - a declaration of will serving as consent (not express or implied consent from a declaration of will of a different content) to processing of the Data of a person who submits the declaration (in order and in the scope specified in the Privacy Policy) or to receiving commercial information from Trass or Partners;
40) Malicious Code - means a computer program or a computer code that causes damage or in any other way negatively affects computer systems (including Trass's System or its elements), software (including Software or the Application), computer networks (including Trass's System or its elements) or End Devices, including without limitation any "bugs", "viruses", backdoors", "ticking bombs", Trojans", "drop dead services" or other types of computer programs, computer codes or procedures, which are intended to or can enable unauthorised access, disable, damage or delete software (including Software or the Application), equipment (including End Devices, Trass's System or their elements) or data (including Data), or perform other similar functions;
41) Marks - any and all proprietary information pertaining to the Website and all copyright or otherwise protected elements of the Website, including Software, Application, designs, text, images, photographs, illustrations, audio-video materials, Graphics, databases, selection, order, appearance and arrangement of elements, as well as all trademarks, service marks and commercial names pertaining to the Website – excluding Contents not from Trass or entities connected with Trass based on appropriate agreements concerning Rights;
2. Expressions "aforementioned", "herein", "below" as well as words of a similar meaning refer to the Rules as a whole and not only to specific paragraphs, sections or provisions in which such expressions are used.
3. Expressions or terms not defined in the Rules, Additional Conditions or Privacy Policy shall have the meaning attributed to them by legal provisions, and in case of no such definition, they should be interpreted according to the definitions used in the data communications sector or the legal sector (respectively).
§ 4. [ACCESS AND CONTENTS]
1. The Website contains a set of Contents coming from: Trass, Users or Partners, whereas Trass is not the initiator of the transmission of data which constitute or are an element of Contents (not specified expressly and without any doubt as Contents coming from Trass), does not select recipients of transmission of such data, nor selects or modifies information in such a transmission.
2. It is absolutely prohibited for Users to upload contents (including Contents) of an illegal character.
3. Trass is entitled to verify all data submitted, stored or made available as part of the Website, which constitute or are an element of Contents (not specified expressly and without any doubt as Contents coming from Trass).
4. Users are responsible for any Contents or other materials, irrespective of their form and nature, which have been sent, submitted or made available by Users through the Website – for that reason Users undertake that any Contents coming from them shall not infringe any provisions of the Rules. In particular Users declare and warrant that Contents coming from them shall not include any content which is false, imprecise or misleading; violates any Rights of other Users, Partners or third parties, trade secrets, Goods or privacy; violates confidentiality agreements or violates any legal regulations on the Territory which refer to, in particular, unfair competition or forbidden advertising; has a defaming, persecuting, obscene, pornographic character or contains a Malicious Code. To avoid any doubts, it is absolutely forbidden to publish on the Website any Contents containing Data which disclose racial or ethnic origin, political views, religious or philosophical beliefs, religious, party or union affiliation, as well as data on health condition, genetic code, addictions or sexual life, or data concerning convictions, decisions of punishment or fines, as well as other decisions issued during judicial or administrative proceedings – without simultaneously making the Data public by the person whom the Data concern.
5. Moreover, Users declare and warrant that they shall be each time given the necessary Rights to the contents which constitute or are an element of Contents published by them on the Website – within the fields of exploitation required to enable functioning of such contents on the Website in accordance with the legal regulations in force on the Territory as well as to enable effective provision of a License each time.
6. Trass enforces the Rules; hence if it determines that any contents which constitute or are an element of Contents are inaccurate, have been published on the Website without Trass's obligatory permit or in any other way violate or may violate the Rules, Trass is entitled, without limiting its own rights which it may be entitled to, by notifying a User being a Consumer, to: a) modify, reject or delete the Contents or their part; b) suspend User's rights to use the Website, or c) use any and all technical, legal, operational or other available means to enforce observance of the provisions of the Rules, including without limitation, to block specific IP addresses, or block or remove a specific Account.
7. A User should be aware of the fact that certain Services or Functionalities are provided by a Partner and a User shall be informed about such a case before they decide to make use of such Functionality or Service. Trass is not a party in such obligatory relationships.
8. Users are aware of the fact that access to Contents, Services or Functionalities can depend on the User's status, payments made by them (for Trass, Partners or third parties) or on giving or withdrawing Consent. Users accept the fact that Trass does not guarantee simultaneous availability of all Functionalities.
9. Access to the Website, Contents, Services or Functionalities is not possible if User's End Device does not meet the necessary Technical Requirements. A User should be aware of the fact that: a) Trass can store the Data or other information concerning User's End Devices which determine the functioning of the Website or the Application in the form of cookies; b) limiting or disabling cookies in User's End Devices can bring a negative effect when using the Website or the Application; c) Trass can store or make available the Data if it is required by obligatory legal provisions or necessary for the purpose of conducting legal activities, executing Agreement or providing a response to a notification of infringements mentioned below; d) by deciding to use Functionalities or other Services provided by a Partner, the User each time gives their Consent. Said Consent is given to a Partner who provides specific Functionality or another Service which a User has agreed to use, whereas the Partner should provide the User with all legally required information. Operations referring to the provision of the aforementioned Functionality or Service, performed on the Data, do not require from the User taking up any additional activities or articulating any additional declarations of will.
§ 5. [RULES OF CONDUCT]
1. Using the Website by Users is mainly subject to the legal regulations in force on the Territory, therefore Users agree not to violate any standards and norms specified therein. In particular, Users undertake to abide by the rules specified below.
2. Every User is obligated to use the Website, Services or Functionalities in accordance with their intended purpose, Agreement, the Rules, possible Additional Conditions, as well as with universally binding legal regulations, public order and good practices. It is especially forbidden to: use the Website with the help of End Devices which contain a Malicious Code or with the use of a Malicious Code; introduce a Malicious code to the Website or expose the Website to the action of a Malicious Code; copy, damage, decompile or interact with the Website or Software in any other way beyond the normal use of the Website.
3. Besides the conditions specified above, Users shall not: a) use the Website to send and publish on the Website or lead to transmission of spam, chain letters, repeating messages, not requested commercial information or other messages identical or analogous to spam-like messages; b) act in a harmful way; c) conduct business activities with the help of the Website on one's own or on someone else's behalf, in one's own interest or in the interest of someone else, without prior express consent of Trass; d) impersonate other people or entities; e) violate the right to privacy, Goods or Rights of other Users, Partners or third parties; f) collect, gather, interfere or store Data other than one's own Data.
§ 6. [RIGHT TO INTANGIBLE PROPERTY]
1. Trass or its contractors are the entities entitled to Marks. Marks are legally protected, without limitation, in accordance with the legal regulations in force on the Territory. Users may not use Marks in any way without prior written and express consent of Trass. Any unauthorised or forbidden use of Marks shall expose Users to civil or criminal liability. Users should receive access to the Website only through the interface delivered by Trass and intended for the use of the Website.
2. A User is aware and agrees that by publishing Contents coming from the User or introduced to the Website with the help of an Account or the Application, the User grants Trass a License in the following fields of exploitation (in whole or in part): using, copying, modifying, adjusting, publishing, translating, creating derivative works, disseminating, performing, regardless of the form and in relation to all contents which constitute or are an element of Contents coming from the User or introduced to the Website with the help of an Account or the Application. Contents in the scope of the License do not include Goods such as image.
3. License is a non-exclusive license, not limited to a territory, free-of-charge or sub-licensed (provided its conditions are accepted). License is granted for a License Period. License Period is periodically extended for an Extended License Period, counted from the day of expiry of the previous license period. A User is entitled to terminate a specific License effective at the end of each licence period (including Extended License Period) with a notice submitted during the last month of a given license period (including Extended License Period). To avoid doubts, by using the Website a User accepts and agrees with the fact that after the initial acceptance of the Rules (when creating an Account) or after accepting changes in the Rules according to the conditions specified herein, the effective granting of License on the conditions specified herein does not require from the User fulfilling any additional requirements or articulating any additional declarations of will.
4. A User is aware of and accepts the fact that the copyright aspects of using a specific Content not coming from a given User, including in the scope of Functionality, can be subject to the provisions of Additional Conditions, different from the provisions specified in the Rules.
5. A User should publish Contents on the Website as well as download Contents from the Website only with the use of an Account or the Application, and in accordance with the provisions of the Rules and applicable Additional Conditions.


§ 7. [FEES]
1. Using selected Services or Functionalities may require from a User payment of a fee to receive access or be able to use such Services or Functionalities in accordance with Additional Conditions (which also include a price list with appropriate fees) referring to such Services or Functionalities. The currency used on the Website is Polish zloty (PLN).
2. The Application is used against a fee in accordance with the prices set out in an appropriate price list.
3. Any and all commercial transactions with the use of the Website shall be completed in accordance with the Rules and applicable Additional Conditions.
4. Settling of transactions made with a credit card, via an Internet bank transfer or a premium SMS service is carried out though Google Checkout or PayU, respectively.
5. Payments through PayU can be made only by people authorised to use a specific instrument (based on which the payment is made), in particular a specific payment card can be used only by its authorised owner. Revealed cases of misuse shall be submitted directly to appropriate departments of the Police.
6. In case of a payment through PayU, Trass shall make available a suitable transaction form to Users. Data entered in the form are automatically sent to a PayU Partner.
7. A User, having accepted the transaction form on the Website and selected a payment method through PayU, is automatically directed to, respectively: (i) in case of payments made with the use of a payment card – the Internet page of a PayU Partner being the authorisation-settlement centre; (ii) in case of payments made with an Internet bank transfer – the website of a PayU Partner being the bank; (iii) in case of payments made with the a traditional bank transfer –Internet website of PayU;
8. In order to make payment with the help of PayU, a User should confirm a given payment on the Internet website of a suitable PayU Partner in accordance with the rules defined by this PayU Partner. In case of making any changes in the payment form accessible from such websites and completed automatically by PayU, a specific payment shall not be completed.
§ 8. [ACCOUNT]
1. Users can a) publish Contents on the Website or b) use specific Services or Functionalities (including the Application) only after creating an Account and providing all the necessary and actual information. After opening an Account, Users are given the status of Registered Users.
2. In order to create an Account, a User should fill in a registration form by providing – in accordance with the actual state – the following particulars: a) email address (email); b) login; c) name. The said particulars should be up-to-date; hence a User is obligated to update them immediately each time, not later than before performing any legal activity or using the Website. Each person who enters data in the registration form is obligated to provide only their own Data. Trass stipulates collecting only Data from the person whom the Data concern.
3. Having filled in and confirmed the authenticity of particulars included in the registration form by a User, a message with information on Account activation shall be sent to the email address provided.
4. Trass does not collect any fees whatsoever for opening an Account. An Account cannot be an object of trade. Every entity (as one User) can have only one Account.
5. Having created an Account, a User can supplement their data with: a) province, b) city or town, c) specification of a motorcycle used.
6. By using the Website, a User declares and warrants that (respectively): a) is of full age and has not declared legally incapacitated in any scope; b) is older than 13 and has received consent from their statutory representative to perform important legal activities with the use of the Website, c) is fully authorised to represent an entity on whose behalf an Account is being opened, their authorisation has not become invalid, has not been suspended or limited in any way.
7. Trass reserves the right to block or remove Accounts in case Trass obtains information that a Registered User is not capable of performing important legal activities with the use of the Website, or a User violates the Rights and Goods of Trass, of other Users, Partners or any third parties. A User is entitled to remove their Account at any time.
8. When opening an Account a User is given the current version of the Rules and the Privacy Policy, whose acceptance is the condition precedent enabling Account activation and using the Website as a Registered User.
9. By using the Website, including especially opening an Account, a Registered User becomes responsible for: a) keeping in secret the data concerning their Account, including password, b) limiting access to User's End Devices by third parties, and c) all activities performed via their Account, unless the User proves that specific activities were performed against their will and they had no and could not have had any influence on making it impossible to perform these activities by third parties.
§ 9. [PRIVACY POLICY]
Trass respects the privacy of Users, Data and Goods, and wishes to protect them at all time. The Privacy Policy, which is applicable only to the contents collected by Trass via the Website, explains the way Trass collects, uses and secures the contents pertaining to Users, including Data, as part of the Website.

§ 10. [SECURITY]
1. Users hereby agree to secure, protect and safeguard Trass, as well as its shareholders, employees, agents, licensors, representatives, Partners and suppliers against liability and against any and all losses, expenses, damages and costs (including judicial fees) incurred in connection with any claim resulting from the use of the Website by Users or third parties with the help of an Account or the Application, including any breaches of the Rules, Additional Conditions, provisions applicable on the Territory and any other rights (including Goods and Rights) of other Users or third parties.
2. Trass reserves the right to initiate or conduct at its own cost exclusive protection and control of all claims, actions or other issues in relation to which Users are obligated to secure Trass, as well as conduct negotiations in any matter connected with a settlement or compromise associated with the aforementioned, whereas Users agree to fully cooperate with Trass, in accordance with Trass's request, in order to ensure protection against such claims, actions or other issues of entities submitting a given claim.
§ 11. [LIMITATION OF LIABILITY]
1. In the maximum scope permissible by the law applicable on the Territory, Trass or any Partner are in no case responsible towards Users, within any form of liability including negligence, for any damage resulting from the use or an inability to use the Website, Services or Functionalities, even if Trass or such Partners were informed of the possibility that such damage could occur or such damage could have been foreseen. By using the Website, Services or Functionalities, a User agrees that this limitation shall be applicable to all Services, Functionalities, Contents and other contents which may be available through the Website.
2. All Contents are published or downloaded from the Website at Users' own risk and upon their request. Users shall be solely responsible for any potential damage of their End Devices, System or for data loss, which results from such activities. The same conditions apply to the use of the Website, Application, Services or Functionalities. Without limiting the aforementioned, Trass is not liable for any Malicious Code, delays, inaccuracies, mistakes or defects caused as a result of using the Website by Users.
§ 12. [CHARACTER OF INFORMATION]
The Website and all contents included therein have only an informational or advertising character, and may not reflect the current state of technical or technological knowledge.
§ 13. [INFRINGEMENTS]
1. Trass respects Rights and Goods of others, and asks Users to show the same respect to Rights and Goods of Trass, other Users, Partners and third parties.
2. If anyone claims that any of the Rights to Content they are entitled to, or equivalents of Marks or Goods have been violated while and as part of using the Website, the person is obligated to notify Trass of such an incident.
3. To facilitate Trass's reaction to a potential infringement, Trass recommends that the notification mentioned above should be sent to the following email address: info@trass.pl and should meet the following criteria: a) precise identification of the person who is entitled to the Rights or Goods, or acting on behalf of and for an entity entitled to such Rights or Goods; b) precise description of the Contents, Work or equivalents of Marks associated with the infringement of the Rights or Goods together with attaching appropriate documents; c) precise description of a place on the Website where the infringement takes place (with attached print screens of the Website); d) contact data of the notifying person; e) notifying person's declaration that the information provided in the notification is as accurate as possible and is intended only with the aim of protecting the Rights or Goods without doing harm in any way to the Website, Trass or the entity which has been allegedly infringing any of the Rights or Goods, as well as that the notifying person is an entity entitled to the Rights or Goods, or acts on behalf of and for such an entity (with a correctly drawn up power of attorney attached).
§ 14. [COMPLAINTS]
1. Registered Users can file complaints concerning failure to perform or inadequate performance of the Services provided that the conditions of a given Complaint do not refer to Services or Functionalities provided by Partners – if such is the case, a User should observe appropriate complaint conditions specified by a given Partner.
2. A Complaint should include: a) name and surname and address of residence or name with seat of the Registered User; b) specification of complaint subject (including description of complaint incident) and specific period; c) presentation of circumstances which justify the complaint and attaching any and all documents and particulars that indicate legitimacy of the complaint; d) effective date of the Agreement and date of the complaint incident; e) subject to applicable provisions of the Rules, the amount of compensation or another form of payment – in case the Registered User requests such; f) bank account number and proper address enabling payment of compensation or any other payment, or a request for their inclusion in future payments – in case the Registered User requests payment of compensation or any other payment; g) signature of the Registered User – in case the complaint is filed in a written form.
3. If a complaint filed does not meet the conditions specified in section 2 above, Trass – as long as it finds it necessary to properly examine the complaint – shall request the Registered User to supplement the complaint, set a deadline not shorter than 7 days for doing so and specify the scope of such supplementation, with an instruction that failure to supplement the complaint within the set deadline shall mean an inability to examine the complaint. After an ineffective lapse of the set deadline, the complaint is left not examined.
4. A complaint can be filed in a written form or electronically as long as it is technically possible.
5. Trass provides a response to a complaint in an electronic way (to the email address assigned to a given Account) within 30 days from filing the complaint. A response to a complaint should include: a) name of Trass's unit in charge of examining the complaint; b) specification of a basis for settlement; c) decision confirming or rejecting the complaint; d) in case compensation is granted – specification of amount and deadline of payment; e) in case of a return of another payment – specification of amount and deadline of its return; f) instruction that a complaint procedure has been exhausted or – in case of a payment complaint or determining that Trass is not responsible for the complaint – information about the fact that the complaint has been forwarded to Google Checkout or PayU, respectively; g) actual and legal justification – in case of rejection of the complaint in whole or in part.
§ 15. [AGREEMENT TERMINATION AND RESCISSION]
1. The Agreement is fully valid and effective until its termination based on a declaration of Agreement termination expressed in writing by a User or Trass (within deadlines specified therein) or until Account deletion.
2. The moment the Agreement is terminated: a) Account shall be deactivated and deleted (if Agreement termination has not taken place by means of Account deletion); b) User's login and password to the Account shall be deleted; c) access to the Website (including with the use of the Application) shall be blocked; d) the User shall lose all their rights, titles and benefits from all potential promotional campaigns they have participated in as part of the Website – this provision is not applicable in the scope concerning Users being Consumers.
3. Agreement termination does not release a User from the obligation to pay for any potential costs that arose before Agreement termination or from the obligation to fulfil any other obligations towards Trass, Partners or third parties that occurred as part of the Website or in connection with the Website, provided that the User has not been expressly released in writing from such obligations by a creditor.
4. A User being a Consumer can renounce the Agreement within 10 days from its conclusion, except for the situations specified in Article 10 section 3 of the Act of 2 March 2000 on the protection of some consumers' rights and on the responsibility for damage caused by a dangerous product (Official Journal of 2002 no. 22 item 271 as amended). In accordance with Article 10 section 3 of the said Act, a Consumer is not entitled to renounce an agreement entered into from a distance in the following cases: 1) service provision initiated with Consumer's consent before the lapse of the deadline mentioned in Article 7 section 1 of the said Act, 2) concerning audio and visual recordings and recordings stored on data carriers after their original packaging has been removed by the Consumer, 3) agreements for providing services whose price or remuneration depends only on the fluctuations of prices in the financial market, 4) services characterised by properties determined by the Consumer in an order placed by them or closely connected with them, 5) services which due to their character cannot be reversed or whose subject goes bad very quickly, 6) press deliveries, 7) services in the scope of gambling games.
§ 16. [FINAL PROVISIONS]
1. If Users decide to use the Website from a location different from the Territory, such Users are also responsible for observing the legal regulations applicable in the place of access to the Website.
2. The Rules, including policies and conditions mentioned in these Rules, constitute an integral part of the Agreement and regulate the use of the Website by the User, superseding any previous agreements between Users and Trass. As was mentioned above, Users can be also obligated to observe Additional Conditions, which may be applicable to certain Services or Functionalities, contents of third parties and software of other entities made available as part of the Website.
3. The provisions of the Rules that apply to the limitation of Trass's liability (in particular the ones specified in § 11 of the Rules) as well as Trass's securities within the meaning of § 10 of the Rules do not apply to Users being Consumers.
4. If any provision of the Rules becomes invalid, the remaining provisions are still in force and continue to be binding.
5. This document as well as the documents referred to herein are subject to the legal regulations on the Territory, including in particular: the Act of 23 April 1964 – Civil Code (Official Journal of 1964 no. 16, item 93 as amended), the Act of 29 August 1997 on the protection of personal data (Official Journal of 2002 no. 101, item 926 as amended), the Act of 18 July 2002 on providing services electronically (Official Journal of 2002 no. 144, item 1204), the Act of 2 March 2000 on the protection of some consumers' rights and on the responsibility for damage caused by a dangerous product (Official Journal of 2002 no. 22, item 271 as amended), the Act of 4 February 1994 on copyright and related rights (Official Journal of 2006 no. 90, item 631 as amended).
6. Any disputes which may arise in connection with this document shall be settled during negotiations between Trass and a User, who undertake to act in good faith to solve a dispute taking into account the interests of Trass and of the User. If the procedure described in the sentence above turns out to be ineffective, such a dispute shall be filed for examination by common courts of law seated in Poznań. The rules of this section do not apply to Users being Consumers.
7. The Agreement is entered into in Polish.
8. The contents of the Agreement, which includes the provisions of the Rules, Privacy Policy and Additional Conditions, are available at the following address: www.trass.pl, in a manner which enables their storing on User's End Devices. The conditions concerning access paid by a User or use of Services or Functionalities paid by a User are available through a given User's Account. Nevertheless, the conditions concerning access paid by a User or use of Services or Functionalities paid by a User are stored in an electronic form in the System and secured against access by third parties, e.g. through the use of anti-virus software and passwords.
 

[DE]NUTZUNGSBEDINGUNGEN VON TRASS


 
§ 1. [SERVICEBESCHREIBUNG]
1. Der von Trass aufgebaute, kontrollierte und bereitgestellte Service ist eine Website, die dem Benutzer hauptsächlich die Nutzung der Funktionalitäten ermöglicht.
2. Trass gewährt Zugriff auf den Service und seine Funktionalitäten ausschließlich nach Anerkennung der Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung.
§ 2. [ANERKENNUNG DER NUTZUNGSBEDINGUNGEN]
1. Der Benutzer ist sich im Klaren und erkennt an, dass er mit der ganzen oder teilweisen Nutzung des Onlineservices die Geltung der Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung anerkennen muss. Die Anerkennung der Nutzungsbedingungen und der Datenerklärung ist mit einem Vertragsschluss gleichzusetzen.
2. Ist der Benutzer mit einer der Regelungen der Nutzungsbedingungen oder der Datenschutzerklärung nicht einverstanden, hat er von der Servicenutzung abzusehen.
3. Sowohl die Nutzungsbedingungen als auch die Datenschutzerklärung werden dem Benutzer unentgeltlich vor dem Vertragsschluss in einer Form bereitgestellt, die Zugriff, Wiedergabe und Speicherung deren Inhalte mit dem System des Benutzers ermöglicht. Zusätzliche Bedingungen für ausgewählte Dienste oder Funktionalitäten werden dem Benutzer ebenfalls unentgeltlich vor dem Vertragsschluss in dem Umfang, der die Dienste oder Funktionalitäten betrifft und in der Form zur Vefügung gestellt, die Zugriff, Wiedergabe und Speicherung deren Inhalte mit dem System des Benutzers ermöglicht.
4. Alle neuen Funktionen im Rahmen des Services, der Dienste oder Funktionaliäten unterliegen den Nutzungsbedingungen, es sei denn, dass ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird.
5. Für ausgewählte Dienste und Funktionalitäten des Services können zusätzlich Besondere Bedingungen gelten. Nimmt der Benutzer diese Dienste oder Funktionalitäten in Anspruch, muss er die Besonderen Bedingungen und die Nutzungsbedingungen beachten. Bei Abweichungen zwischen den Nutzungsbedingungen und den Besonderen Bedingungen sind die Bestimmungen der Besonderen Bedingungen Ausschlag gebend.
6. Trass gibt den Inhalt eines jeden Änderungsvorschlags der Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung spätestens einen Monat vor dem Inkrafttreten der Änderung bekannt.
7. Trass versendet den Inhalt eines jeden Änderungsvorschlags der Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung auf Elektronischem Wege an die durch den Benutzer bei der Accounteinrichtung angegebene E-Mail-Adresse oder mittels eines ähnlichen Fernmeldekommunikationsmittels oder gibt ihn über den Onlineservice bekannt, falls keine andere Kommunikationsmöglichkeit gegeben ist.
8. Mit dem Änderungsvorschlag der Nutzungsbedingungen oder der Datenschutzerklärung wird der Benutzer auf sein Kündigungsrecht bei ausbleibender Änderungszustimmung hingewiesen.
§ 3. [BEGRIFFE]
1. Alle groß geschriebenen und in den Nutzungsbedingungen verwendeten Begriffe haben vor allem die nachstehend angegebene Bedeutung:
1) Applikation – Software, die Eigentum von Trass ist und dem Benutzer entgeltlich zur Verfügung gestellt wird. Sie ermöglicht den Upload (unter Einsatz von GPS) der durch den Benutzer zurückgelegten Strecke und die Bereitstellung der eingelesenen Daten für andere Nutzer;
2) Werbebanner – eine Form der Internetwerbung, die Links zu Produkten, Dienstleistungen, Homepages, Websites und anderen Kommunikatoren enthält;
3) Daten – personenbezogene Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes vom 29. August 1997;
4) Rechtsgüter – persönliche Rechtsgüter des Benutzers, die im Rahmen des Onlineservices gebraucht werden;
5) Besondere Bedingungen – Dokumente, die etwaige zusätzliche Bedingungen beinhalten, zu denen ausgewählte Dienste oder Funktionalitäten im Rahmen oder unter Einsatz des Onlineservices bereitgestellt werden;
6) Domain – ein Tool, das mit den Domainnamen trass.pl und trasser.pl zusammenarbeitet und dem Benutzer die Location des Internetservices anzeigt;
7) Elektronischer Weg – Tool zur Kommunikation zwischen Trass und dem Registrierten Benutzer auf Polnisch unter Verwendung der dem Account zugeordneten E-Mail-Adresse des Registrierten Benutzers oder entsprechender E-Mail-Adressen von Trass;
8) Funktionalität – Funktionen im Rahmen des Internetservices, unter anderem insbesondere: a) Editieren, Kommentieren und Beurteilen von Tracks; b) Hochladen von Fotos und Filmen; c) Geotagging von Fotos und Filmen; d) Trackdarstellung;
9) Geotagging – Zuweisung raumbezogener Informationen (geographische Koordinaten) und Informationen, die im Internetservice über einen Punkt verfügbar sind;
10) Google Checkout – Internetseite unter checkout.google.com abrufbar, administriert durch die Gesellschaft unter der Firma GPL Payment Limited mit Sitz in London (SW1W 9TQ), Adresse: Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, eingetragen in England (Handelsregister 05903713);
11) Grafik – grafische Elemente des Internetservices, insbesondere alle Seiten und Unterseiten des Onlineservices sowie seine Sonderzeichen;
12) Verbraucher – natürliche Person; Der Verbraucher nimmt Rechtsgeschäfte vor, die mit seiner Geschäfts- oder Berufstätigkeit direkt nicht verbunden sind;
13) Account - Konto beim Onlineservice;
14) Lizenz – Lizenzrechte, kraft deren der Benutzer Trass zum Gebrauch des durch den Benutzer bereitgestellten oder über den Account hochgeladenen Inhalts zu den im § 6 der Nutzungsbedingungen genannten Bedingungen ermächtigt;
15) Lizenzzeit – befristet auf 2 Jahre, läuft für jedes Element des bereitgestellten und von der Lizenz erfassten Inhalts gesondert (ab Bereitstellung im Internetservice);
16) Software – alle Computerprogramme, die die Nutzung des Internetservices ermöglichen;
17) Partner – Unternehmer und andere Rechtsträger, die Geschäftspartner von Trass sind und ihre Geschäfte unter anderem über den Internetservice abwickeln;
18) PayU Partner – Bank oder Autorisierungs- und Verrechnungsstelle, die bei Onlinezahlungen via platnosci.pl mit dem PayU Zahlungsservice zusammenarbeitet; Die Internetseite platnosci.pl wird durch PayU administriert;
19) PayU – Website, die unter payu.pl abgerufen werden kann. Administratorin ist die Gesellschaft unter der Firma PayU S.A. mit Sitz in Poznań (60-324), ul. Marcelińska 90, eingetragen im Register der Unternehmer am Amtsgericht für den Stadtteil Poznań - Nowe Miasto i Wilda in Poznań, VIII. Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters unter der Registernummer 0000274399;
20) Datenschutzerklärung – Privacy Policy des Serviceanbieters;
21) Rechte – Urheberrechte zum Schutz geistigen Eigentums in ideeller und materieller Hinsicht, verwandte Schutzrechte, Patentrechte, zusätzliche Schutzrechte für Erfindungen, Gebrauchsmuster, Markenzeichen, Registerrechte für Designs, Topografien integrierter Schaltungen und geographische Bezeichnungen sowie verwandte Rechte;
22) Verlängerte Lizenzzeit – befristete Zeit von 12 Kalendermonaten;
23) Nutzungsbedingungen – Regelwerk, in dem die Bedingungen der Servicenutzung genannt werden;
24) Reklamation – Reklamationsverfahren gemäß § 14 der Nutzungsbedingungen;
25) Service – Website von Trass, auf die die Domain leitet;
26) Netz – Übertragungssysteme, Vermittlungsanlagen, Weiterleitungseinrichtungen und andere Anlagen, die zum Versenden und Empfangen, aber auch zur Übertragung von Signalen über Leitungen, Funkwellen, optische Wellen oder elektromagnetische Vorrichtungen aller Art dienen;
27) Webseite/Internetseite – erstellt in entsprechender Programmiersprache, abgerufen von lokaler Festplatte oder vom Internetserver mittels Browser des Benutzers;
28) System – Gesamtheit aller IT-Geräte und Programme, die Verarbeitung, Speicherung, Versenden und Empfangen von Daten via Netze mittels entsprechender Endgeräte ermöglichen;
29) Gebiet – Gebiet der Republik Polen.
30) Trass – Gesellschaft unter der Firma Trass sp. z o.o. mit Sitz in Poznań, Eintragungsadresse: ul. Promienista 83, PLZ: 60-141, USt.Id.Nr.:7792381500, Stat.Id.Nr.: 301537141, Stammkapital: 5.000,00 PLN, eingetragen im Register der Unternehmer am Amtsgericht für den Stadtteil Poznań – Nowe Miasto i Wilda in Poznań, VIII. Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters unter der Registernummer 364793, Kontakt: Tel.: 517-751-026 oder E-Mail: info@trass.pl;
31) Vertrag – Dienstleistungsvertrag;
32) Endgerät - elektrisches oder elektronisches Telekommunikationsgerät, dass am Netzende direkt oder indirekt angeschlossen wird;
33) Dienst – Leistung, unter anderem Funktionalität, die über den Service - ohne gleichzeitige Anwesenheit beider Vertragsparteien – mittels Datenübertragung auf individuelle Anforderung des Benutzers erbracht wird. Die Daten werden mittels elektronischer Verarbeitungsgeräte versendet und empfangen. Zum Leistungsumfang gehört auch Datenkomprimierung und -speicherung, die im Ganzen über das Netz abgewickelt wird (Versand, Empfang, Übermittlung);
34) Benutzer – natürliche Person, juristische Person oder Organisationseinheit ohne Rechtspersönlichkeit, die den Onlineservice benutzt;
35) Registrierter Benutzer – Benutzer, der einen Account einrichtet;
36) Technische Anforderungen - nachfolgend aufgelistete technische Voraussetzungen für die Zusammenarbeit mit dem Trass Onlineservice und mit der Applikation:
I. Technische Anforderungen an stationäre Endgeräte:
1) Betriebssystem mindestens Microsoft Windows 95 oder Mac OS;
2) Webbrowser Internet Explorer 7 oder höher, Firefox Ver. 3 oder höher, Google Chrome Ver. 9 oder höher;
3) eingeschalteter Cookie-Mechanismus und Javascript;
4) installierter und richtig funktionierender Adobe Flash Player Vers. 10.0 oder höher;
II. Anforderungen an mobile Endgeräte:
1) Betriebssystem mindestens Android Vers. 2.0 oder IOS Vers. 3.0;
2) richtig funktionierender mobiler Webbrowser mit JavaScript, CSS und HTML;
III. Für die ordnungsgemäße Nutzung der oben genannten Applikationen, die nicht die definierte Applikation sind, müssen vom Applikationshersteller für Hardware empfohlene Mindestanforderungen eingehalten werden.
IV. Für die Nutzung ausgewählter Funktionalitäten ist eine funktionierende E-Mail-Box (E-Mal-Adresse) erforderlich. Der Benutzer ist sich dessen bewusst, dass es E-Mail-Programme gibt, die wegen bestimmter Filtereinstellungen die Nachrichten des Onlineservices als unerwünschte Nachrichten, sog. SPAM, behandeln können.
V. Es ist verboten, Viren, Bots, andere Computercodes, Dateien oder Programme zu verwenden, die insbesondere Script- und Applikationsprozesse automatisieren (insbesondere Formular-Ausfüller-Software, Mausklick Simulatoren).
VI. Der Einsatz von Werbeblockern kann Funktionsstörungen des Onlineservices oder der Applikation verursachen oder sogar den Zugriff auf den Onlineservice oder die Applikation unmöglich machen;
37) Website - mehrere Webseiten, die thematisch miteinander verwandt sind und auf einem Server unter einer Domain abgerufen werden können;
38) Inhalt – alles, was im Onlineservice veröffentlicht wird, unter anderem Informationen, Ideen, Meinungen, Fotos, audiovisuelle Werke oder andere Nachrichten, Übertragungen und Materialien;
39) Zustimmung – Willenserklärung, die eine Zustimmung (nicht: mutmaßliche oder vermutete Zustimmung in einer anderen Willenserklärung mit einem anderen Inhalt) zur Verarbeitung von Daten des Betroffenen (zu dem Zweck und in dem Umfang, der in der Datenschutzerklärung bestimmt ist) oder zum Versenden von Handelsinformationen durch Trass oder Partner zum Inhalt hat;
40) Bösartiger Code – Computerprogramm oder -code, das/der Computersysteme (unter anderem das Trass System oder seine Teile), Software (unter anderem die definirte Software oder Applikation), Computernetze (unter anderem das Trass System oder seine Teile) oder Endgeräte beschädigt oder anderweitig stört. Hierzu gehören uneingeschränkt alle "Würmer", "Viren", "Hintertüren", "Zeitbomben", "Trojanische Pferde", "Drop Dead Devices" und andere derartige Computerprogramme, Computercodes oder Computerprozesse, die nichtautorisierten Zugriff bezwecken oder ermöglichen können, weiter Software (unter anderem die definierte Software oder Applikation), Geräte (unter anderem Endgeräte, das Trass System oder seine Teile) oder Daten (unter anderem definierte Daten) ausschalten, beschädigen oder entfernen oder aber ähnliche Funktionen anbieten;
41) Zeichen – alle servicebezogenen vorbehaltenen Informationen und alle urheberrechtlich oder anderweitig geschützten Ressourcen des Onlineservices, unter anderem Software, Applikation, Projekte, Texte, Bilder, Fotos, Zeichnungen, Ton- und Bildaufnahmen, Grafik, Datenbanken, Auswahl, Reihenfolge, Design und Anordnung von Elementen, aber auch alle Warenmarken, Dienstleistermarken und Handelsnamen, die auf den Onlineservice bezogen sind. Ausgenommen hiervon sind Inhalte, die weder von Trass noch durch Unternehmen bereitgestellt werden, mit denen Trass einschlägige Verträge betreffend Rechte eingegangen ist;
2. Die Ausdrücke „oben“, „hier“, „unten“ sowie sinnverwandte Wörter nehmen auf die Nutzungsbedingungen als Ganzes Bezug und betreffen nicht nur diejenigen Paragrafen, Absätze oder Bestimmungen, in denen sie verwendet werden.
3. Ausdrücke und Wendungen, die in den Nutzungsbedingungen, in den Besonderen Bedingungen oder in der Datenschutzerklärung nicht definiert sind, haben die in den Rechtsvorschriften unterlegte Bedeutung. Liegt keine rechtliche Definition vor, sind sie gemäß der teleinformatischen oder rechtlichen Begriffsauslegung zu verstehen.
§ 4. [ZUGRIFF UND INHALT]
1. Der Onlineservice ist eine Mischung aus Inhalten, die von Trass, von den Benutzern und von den Partnern bereitgestellt werden. Trass regt keine Nachrichten an, die einen Inhalt bilden oder Elemente eines Inhalts sind, der unmissverständlich als durch Trass bereitgestellter Inhalt nicht gekennzeichnet ist. Im Weiteren wählt Trass keine Empfänger solcher Daten und unterzieht die Nachrichtendaten keinem Auswahl- oder Modifikationsverfahren.
2. Das Versenden rechtwidriger Inhalte (unter anderem des definierten Inhalts) durch die Benutzer ist strengstens verboten.
3. Trass hat das Recht, durch Trass übermittelte, gespeicherte oder im Rahmen des Onlineservices bereitgestellte Daten zu prüfen, die einen Inhalt bilden oder Bestandteil eines Inhalts sind, der unmissverständlich als durch Trass bereitgestellter Inhalt nicht gekennzeichnet ist.
4. Der Benutzer haftet für alle Inhalte und andere Materialien unabhängig von ihrer Form oder Art, die der Benutzer über den Onlineservice versendet, weiterleitet oder bereitstellt. Im Hinblick auf das Vorstehende verpflichtet sich der Benutzer, mit seinen Inhalten die Nutzungsbedingungen nicht zu verletzen. Im Besonderen erklärt der Benutzer und sichert zu, dass seine Inhalte keine Elemente enthalten, die falsch, ungenau oder irreführend sind; Rechte anderer Benutzer, Partner oder Drittpersonen, Handelsgeheimnisse, Rechtsgüter oder Privatsphäre verletzen, gegen die Bestimmungen von Geheimhaltungsvereinbarungen oder Rechtsvorschriften des Gebietes, insbesondere betreffend unlauteren Wettbewerb oder Werbeverbot verstoßen; verleumderisch, schikanierend, obszön, pornographisch sind oder einen bösartigen Code beinhalten; Zur Vermeidung etwaiger Zweifel wird bestimmt, dass Daten mit Informationen zur Rasse, Abstammung, politischer Anschauung, Religion, philosophischer Überzeugung, Glaubens-, Partei- oder Vereinszugehörigkeit, aber auch Daten mit Informationen zum Gesundheitszustand, zu genetischem Code, Süchten, Sexualleben oder Verurteilungen, Strafurteilen, Strafgeldern und anderen Urteilen, die in einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren verkündet werden, im Onlineservice nicht veröffentlicht werden dürfen, wenn der Betroffene selbst diese Daten öffentlich nicht bekannt gibt.
5. Der Benutzer erklärt im Weiteren und sichert zu, dass er jeweils über alle erforderlichen Rechte an Inhalten verfügt, die er in den Serviceinhalt einstellt oder die Bestandteil der durch den Benutzer eingestellten Inhalte sind, und dies in allen Bereichen, die für die Inhaltsbereitstellung und die jeweilige effektive Lizenzvergabe im Onlineservice nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Gebietes erforderlich sind.
6. Trass besteht auf der Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Stellt Trass fest, dass die eingestellten Inhalte des Onlineservices ungenau sind oder ohne die erforderliche Genehmigung von Trass hochgeladen worden sind oder die Nutzungsbedingungen anderweitig verletzen oder verletzen können, hat Trass das Recht: a) den Inhalt oder seine Teile zu modifizieren, zurückzuweisen oder zu entfernen; b) die Zugriffsrechte des Benutzers auf den Onlineservice zu sperren; c) technische, rechtliche, betriebliche oder andere Trass zugängliche Maßnahmen aller Art zur Durchsetzung der Nutzungsregeln zu ergreifen, ohne IP-Adressen zu sperren oder Accounts zu sperren oder zu löschen. Hierdurch werden andere Rechte, die Trass zustehen können, nicht begrenzt.
7. Der Benutzer muss sich dessen bewusst sein, dass ausgewählte Dienste und Funktionalitäten durch Partner bereitgestellt werden, worauf der Benutzer noch vor der Inanspruchnahme einer Funktionalität oder eines Dienstes hingewiesen wird. Trass beteiligt sich an diesen Schuldverhältnissen nicht.
8. Der Benutzer ist sich dessen bewusst, dass die Zugriffsrechte auf den Inhalt, die Dienste und die Funktionalitäten an den Benutzerstatus, die geleisteten Gebühren (an Trass, Partner oder Dritte) oder an die Erteilung und das Fortbestehen der Zustimmung gekoppelt sein können. Der Benutzer erklärt sich damit einverstanden, dass Trass keinen simultanen Zugriff auf alle Funktionalitäten gewährleistet.
9. Der Zugriff auf den Onlineservice, den Inhalt, die Dienste und Funktionalitäten ist nicht möglich, wenn die Endgeräte des Benutzers die technischen Voraussetzungen nicht erfüllen. Der Benutzer muss Folgendes beachten; a) Trass hat das Recht, Daten oder andere Informationen zu Endgeräten des Benutzers als Cookies abzulegen, die mit der Nutzung des Onlineservices oder der Applikation verbunden sind; b) durch die Beschränkung oder Löschung von Cookies, die auf den Endgeräten des Benutzers abgelegt werden, kann der Onlineservice oder die Applikation nicht oder nur teilweise aufrufbar sein; c) Trass hat das Recht, Daten zu speichern oder weiterzuleiten, falls dies rechtlich erforderlich oder für die Einleitung rechtlicher Schritte, die Vertragserfüllung oder Bearbeitung von Anzeigen nachstehend genannter Verletzungen unabdingbar ist; d) Mit der Nutzung der Funktionalität oder anderer Partner-Dienste erklärt der Benutzer in jedem Einzelfall seine Zustimmung. Die Zustimmungserklärung wird jeweils gegenüber dem Partner abgegeben, der die durch den Benutzer in Anspruch genommene Funktionalität oder den durch den Benutzer in Anspruch genommenen Dienst bereitstellt, wobei der Partner dem Benutzer alle rechtlich erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen muss. Für die Umsetzungsprozesse der o. g. Funktionalitäten und Dienste, die auf die Daten zurückgreifen, braucht der Benutzer keine zusätzlichen Aktionen durchzuführen und keine zusätzlichen Willenserklärungen abzugeben.
§ 5. [VERHALTENSREGELN]
1. Für die Nutzung des Online-Angebots sind alle auf dem Gebiet geltenden Rechtsvorschriften verbindlich. Dementsprechend verpflichtet sich der Benutzer, die in diesen Rechtsvorschriften bestimmten Normen zu befolgen. Der Benutzer verpflichtet sich im Besonderen, die nachstehenden Regeln einzuhalten.
2. Der Benutzer ist verpflichtet, das Online-Angebot, die Dienste und Funktionalitäten gemäß deren Zweckbestimmung und nach Maßgabe der Bestimmungen des Vertrages, der Nutzungsbedingungen, etwaiger Besonderer Bedingungen und allgemein geltender Rechtsvorschriften sowie unter Beachtung öffentlicher Ordnung und guter Sitten zu nutzen. Es ist insbesondere verboten: den Onlineservice unter Einsatz von Endgeräten mit bösartigen Codes oder unter Einsatz bösartiger Codes zu nutzen; bösartige Codes in den Onlineservice einzuschleusen oder den Onlineservice der Gefahr bösartiger Codes auszusetzen; Kopieren, Beschädigung, Dekompilieren und andere Aktivitäten im Onlineservice oder an der Software, die über die gewöhnliche Servicenutzung hinausgehen.
3. Neben den oben genannten Bestimmungen gelten für die Benutzer die folgenden Regelungen, die den Benutzern untersagen: a) den Onlineservice zum Versenden, Hochladen oder Weiterleiten von Junk Mails, Kettennachrichten, sich wiederholenden Nachrichten, unbestellten Handelsinformationen oder anderen mit SPAM-Nachrichten gleichwertigen oder vergleichbaren Informationen zu nutzen; b) schädigende Aktivitäten welcher Art auch immer vorzunehmen; c) über den Onlineservice eine Geschäftstätigkeit im eigenen oder im fremden Namen oder zu eigenen oder fremden Gunsten ohne ausdrückliche, nicht konkludente Einwilligung von Trass zu betreiben; d) sich für andere Personen oder Unternehmen auszugeben; e) das Recht auf Privatsphäre, Rechtsgüter oder Rechte anderer Benutzer, Partner oder Drittpersonen zu verletzen; f) Daten, die keine eigenen Daten sind, zu erheben, zu sammeln, zu ändern oder zu speichern.
§ 6. [RECHTE AN IMMATERIELLEN RECHTSGÜTERN]
1. Alle Rechte an den Zeichen stehen Trass und den Geschäftspartnern zu. Die Zeichen unterliegen unbeschränkt dem Rechtschutz nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Gebietes. Der Benutzer hat kein Recht, die Zeichen ohne vorherige schriftliche und ausdrückliche Zustimmung von Trass zu gebrauchen. Nichtautorisierter oder verbotener Gebrauch von Zeichen wird zivil- oder strafrechtlich belangt. Der Benutzer darf auf den Onlineservice ausschließlich über die durch Trass bereitgestellte Schnittstelle zugreifen.
2. Der Benutzer ist sich dessen bewusst und erklärt sich damit einverstanden, dass er mit dem Upload seiner Inhalte oder mit dem Weiterleiten seiner Inhalte über den Account oder die Applikation Trass folgende Lizenzrechte einräumt: Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Anpassung, Veröffentlichung, Übersetzung, Schöpfung abgeleiteter Werke, Verbreitung, Aufführung - unabhängig von der Form und im Hinblick auf alle Inhalte, die den vom Benutzer stammenden Serviceinhalt bilden oder ein Element des vom Benutzer stammenden Serviceinhalts sind und über den Account oder die Applikation eingegeben werden. Die Lizenzrechte an dem Inhalt erstrecken sich nicht auf solche Rechtsgüter wie das Bildnis.
3. Die Lizenz ist einfach, räumlich unbeschränkt, unentgeltlich und übertragbar (Voraussetzung ist die Anerkennung der Lizenzbedingungen). Die Lizenz wird für die Dauer der Lizenzzeit gewährt. Die Lizenzzeit verlängert sich regelmäßig um die Verlängerte Lizenzzeit, gerechnet ab dem Ablauf der vorhergehenden Lizenz. Der Benutzer hat das Recht, die Lizenz im letzten Monat der jeweiligen Lizenzzeit (auch der Verlängerten Lizenzzeit) mit Wirkung zum Ablauf der Lizenzzeit (auch der Verlängerten Lizenzzeit) zu kündigen. Zur Vermeidung etwaiger Zweifel wird wie folgt bestimmt: Mit der Servicenutzung erkennt der Benutzer an und erklärt sich damit einverstanden, dass nach der ersten Anerkennung der Nutzungsbedingungen (bei Account-Einrichtung) oder der geänderten Nutzungsbedingungen zu den hier beschriebenen Bedingungen, eine wirksame Lizenzgewährung zu den hier beschriebenen Bedingungen keiner zusätzlichen Maßnahmen oder Willenserklärungen des Benutzers bedarf.
4. Der Benutzer ist sich im Klaren und erklärt sich damit einverstanden, dass für urheberrechtliche Aspekte der Nutzung bestimmter Inhalte, die vom Benutzer nicht stammen, auch im Rahmen der Funktionalitäten, die Bestimmungen einschlägiger Besonderer Bedingungen zur Anwendung kommen können, die von den Regelungen der Nutzungsbedingungen abweichen.
5. Der Benutzer darf die Inhalte ausschließlich über seinen Account oder die Applikation eingeben und downloaden und muss die Bestimmungen der Nutzungsbedingungen und der jeweils zur Anwendung kommenden Besonderen Bedingungen beachten.
§ 7. [GEBÜHREN]
1. Für die Nutzung ausgewählter Dienste und Funktionalitäten können Gebühren gemäß den Besonderen Bedingungen (die auch eine Preisliste und festgesetzte Gebühren beinhalten) für diese Dienste und Funktionalitäten erhoben werden. Zahlungen erfolgen in Zloty (PLN).
2. Für die Nutzung der Applikation werden Gebühren gemäß einschlägiger Preisliste erhoben.
3. Alle über den Service abgewickelten Geschäfte erfolgen gemäß den Nutzungsbedingungen und den einschlägigen Besonderen Bedingungen.
4. Zahlungen per Kreditkarte, Überweisung oder Premium SMS werden entsprechend über Google Checkout oder PayU abgewickelt.
5. PayU Zahlungen dürfen ausschließlich von Personen durchgeführt werden, die zum Gebrauch des gewählten Zahlungsmittels berechtigt sind. Zahlungskarten dürfen im Besonderen nur durch ihre Inhaber benutzt werden. Festgestellte Missbrauchsfälle werden bei der zuständigen Polizeibehörde angezeigt.
6. Bei PayU-Zahlungen wird ein Bezahlformular bereitgestellt. Die eingegebenen Daten werden automatisch an den PayU-Partner weitergeleitet.
7. Bestätigt der Benutzer das Bezahlformular im Onlineservice und wählt die PayU-Zahlung, wird er automatisch weitergeleitet: (i) bei Kartenzahlung - auf die Internetseite der Autorisierungs- und Verrechnungsstelle, die PayU-Partner ist; (ii) bei elektronischer Überweisung – auf die Internetseite der Bank, die PayU-Partner ist; (iii) bei traditioneller Überweisung – auf die Internetseite von PayU;
8. Bei PayU-Zahlungen muss der Benutzer die Zahlungsvorgänge auf der Internetseite des jeweiligen PayU-Partners gemäß den Bestimmungen des PayU-Partners durchführen. Bei etwaigen Änderungen des bereitgestellten Bezahlformulars, das durch PayU automatisch ausgefüllt wird, kann die Zahlung nicht zustande kommen.
§ 8. [ACCOUNT]
1. Der Benutzer hat das Recht, a) Inhalte in den Service einzugeben oder b) bestimmte Dienste und Funktionalitäten (auch Applikationen) ausschließlich nach Einrichtung eines Accounts und wahrheitsgemäßer Angabe aller erforderlichen Informationen zu nutzen. Nach der Account-Einrichtung wird der Benutzer zum Registrierten Benutzer.
2. Bei der Account Einrichtung muss ein Anmeldeformular ausgefüllt werden, in dem der Benutzer die folgenden Daten wahrheitsgemäß eingibt: a) E-Mail-Adresse; b) Benutzername; c) Name. Die Angaben müssen dem aktuellen Stand entsprechen. Der Benutzer ist verpflichtet, seine veränderten Daten unverzüglich zu aktualisieren – spätestens vor der Vornahme eines Rechtsgeschäfts über den Onlineservice. Jede Person, die Daten in das Anmeldeformular eingibt, hat die Pflicht, ausschließlich Angaben zur eigenen Person zu machen. Trass erhebt Daten ausschließlich von Personen, auf die sich die eingegebenen Daten beziehen.
3. Füllt der Benutzer das Anmeldeformular aus und bestätigt er die Richtigkeit der in das Anmeldeformular eingegebenen Daten, wird an die angegebene E-Mail-Adresse des Benutzers eine E-Mail mit Hinweisen zur Accountaktivierung verschickt.
4. Trass erhebt keine Gebühren für die Accountfreischaltung. Der Account ist kein Gegenstand von Umsatzgeschäften. Eine Person (als ein und derselbe Benutzer) darf nur einen Account einrichten.
5. Wird der Account eingerichtet, darf der Benutzer seine Daten um die folgenden Informationen ergänzen: a) Verwaltungsbezirk, b) Ort, c) Daten zum Motorrad.
6. Mit der Servicenutzung erklärt und gewährleistet der Benutzer (entsprechend): a) volljährig und nicht entmündigt zu sein in welchem Umfang auch immer; b) das 13. Lebensjahr vollendet zu haben und über eine Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters zur Vornahme wirksamer Rechtsgeschäfte über den Onlineservice zu verfügen; c) zur Vertretung des Rechtsträgers berechtigt zu sein, in dessen Namen der Account eingerichtet wird und seine Vertretungsbefugnis weder erloschen noch aufgehoben noch anderweitig beschränkt ist.
7. Trass behält sich das Recht vor, Accounts zu sperren oder zu löschen, falls Trass Informationen erlangt, dass der Registrierte Benutzer keine wirksamen Rechtsgeschäfte über den Onlineservice vornehmen darf oder Rechte oder Rechtsgüter von Trass, anderen Benutzern, Partnern oder Drittpersonen verletzt. Der Benutzer hat das Recht, seinen Account jederzeit zu löschen.
8. Bei der Accounteinrichtung werden aktuelle Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung zur Einsicht bereitgestellt. Die Zustimmung des Benutzers zu den Nutzungsbedingungen und zu der Datenschutzerklärung ist die unabdingbare Voraussetzung für die Accountfreischaltung und die Servicenutzung als Registrierter Benutzer.
9. Mit der Servicenutzung, im Besonderen mit der Accounteinrichtung übernimmt der Registrierte Benutzer die Haftung für: a) Geheimhaltung seiner Accountdaten, auch des Passwords; b) beschränkten Zugang zu seinen Endgeräten für Drittpersonen; c) alle Aktivitäten im Rahmen seines Accounts – es sei denn, dass der Benutzer nachweisen kann, dass bestimmte Handlungen entgegen seinem Willen vorgenommen wurden und er selbst keinen Einfluss auf die Verhinderung dieser Handlungen durch Drittpersonen hatte und auch nicht haben konnte.
§ 9. [DATENSCHUTZ]
Trass respektiert die Privatsphäre und die Daten der Benutzer und stellt sie unter Schutz. Die Privacy Policy findet ausschließlich auf die über den Onlineservice gesammelten Inhalte Anwendung. Sie erläutert, auf welche Weise benutzerbezogene Inhalte, unter anderem Benutzerdaten, durch Trass erhoben, verarbeitet und gesichert werden.
§ 10. [HAFTUNGSFREISTELLUNG]
1. Der Benutzer erklärt hiermit, Trass, seine Gesellschafter, Mitarbeiter, Agenten, Lizenzgeber, Vertreter, Partner und Zulieferer in Bezug auf alle Forderungen und Ansprüche aus Verlusten, Ausgaben und Kosten (auch Gerichtskosten) von jeglicher Haftung freizustellen und schadlos zu halten, die Benutzern oder Dritten beim Servicezugriff über den Account oder die Applikation, unter anderem wegen Verletzung der Nutzungsbedingungen, der Besonderen Bedingungen, der auf dem Gebiet geltenden Rechtsvorschriften oder anderer Rechte (auch der definierten Rechtsgüter oder Rechte) durch andere Benutzer oder Drittpersonen entstehen.
2. Trass behält sich das Recht vor, Maßnahmen zur Abwehr und Kontrolle aller Forderungen, Ansprüche, Aktionen oder anderer Aktivitäten, vor denen die Benutzer Trass schützen müssen, auf eigene Kosten einzuleiten und zu betreiben sowie jegliche Verhandlungen über einen mit dem Vorstehenden verbundenen Vergleich oder Kompromiss zu führen. Der Benutzer erklärt hiermit, mit Trass zum Schutz vor derartigen Forderungen, Ansprüchen, Aktionen oder Aktivitäten der Anspruchsteller gemäß der Anforderung von Trass in vollem Umfang zusammenzuarbeiten.
§ 11. [HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG]
1. Trass und die Partner übernehmen keinerlei Haftung in größtmöglichem zulässigem Umfang gemäß den Rechtsvorschriften des Gebietes gegenüber den Benutzern auf welcher Haftungsgrundlage auch immer, unter anderem aufgrund von Versäumnissen, für Schäden aus Nutzung oder unmöglicher Nutzung des Onlineservices, der Dienste oder Funktionalitäten, auch wenn Trass oder ein Partner über das mögliche Vorkommen dieser Schäden in Kenntnis gesetzt wird oder solche Schäden hat vorhersehen können. Mit der Nutzung des Onlineservices, der Dienste und der Funktionalitäten erklärt sich der Benutzer damit einverstanden, dass die Haftungsbeschränkung für alle Dienste, Funktionalitäten, Serviceinhalte und andere Inhalte, die über den Onlineservice veröffentlicht werden können, gilt.
2. Alle Inhalte werden auf Wunsch und Gefahr der Benutzer eingegeben und heruntergeladen. Der Benutzer übernimmt die alleinige Haftung für etwaige Schäden an Endgeräten und am System sowie für Datenverlust, der auf diese Handlungen zurückzuführen ist. Das Vorstehende gilt auch für die Nutzung des Onlineservices, der Applikation, der Dienste und Funktionalitäten. Trass haftet nicht für bösartige Codes, Verspätungen, Ungenauigkeiten, Fehler oder Mängel infolge der Servicenutzung durch die Benutzer. Dadurch wird die vorstehende Regelung nicht berührt.
§ 12. [INFORMATIONSCHARAKTER]
Der Onlineservice und alle Serviceinhalte haben rein informativen oder Werbecharakter und es kann vorkommen, dass sie dem aktuellen technischen oder technologischen Wissensstand nicht entsprechen.

§ 13. [VERLETZUNGEN]
1. Trass respektiert alle Rechte und Rechtsgüter von Drittpersonen und fordert die Benutzer auf, alle Rechte und Rechtsgüter von Trass, anderen Benutzern, Partnern und Drittpersonen ebenfalls zu respektieren.
2. Ist eine Person der Ansicht, dass die ihr zustehenden Rechte am Inhalt oder an Äquivalenten von Zeichen oder Rechtsgütern im Rahmen des Onlineservices oder der Servicenutzung verletzt werden, hat sie diese Tatsache bei Trass anzuzeigen.
3. Um Trass die Reaktion auf etwaige Verletzungen zu erleichtern, empfiehlt Trass, die Anzeige an info@trass.pl zu schicken. Die Anzeige muss Folgendes beinhalten: a) eine genaue Bezeichnung der Person, der die Rechte oder Rechtsgüter zustehen oder die im Namen und zu Gunsten eines Rechtsträgers handelt, dem die Rechte oder Rechtsgüter zustehen; b) eine genaue Beschreibung des Inhalts, des Werkes oder des Zeichenäquivalents, bezüglich dessen ein Recht oder ein Rechtsgut verletzt wird samt einschlägigen Nachweisen; c) eine genaue Beschreibung der Servicestelle, an der die Verletzung vorkommt (einschließlich Printscreens des Onlineservices); d) Kontaktdaten der Person, die die Anzeige erstattet; e) Erklärung der anzeigenden Person über die absolute Genauigkeit und Wahrheitsmäßigkeit der in der Anzeige angegebenen Informationen, den ausschließlichen Zweck des Schutzes von Rechten und Rechtsgütern unter Ausschluss von Schädigung des Onlineservices, des Trass Betreibers oder des wegen Verletzung von Rechten oder Rechtsgütern angezeigten Rechtsträgers und über die Tatsache, dass die anzeigende Person ein Rechtsträger ist, dem die Rechte oder Rechtsgüter zustehen oder dass die anzeigende Person im Namen und zu Gunsten eines Rechtsträgers handelt, dem die Rechte oder Rechtsgüter zustehen (einschließlich ordnungsgemäßer Vollmachturkunde).
§ 14. [REKLAMATION]
1. Der Registrierte Benutzer hat das Recht, Reklamationen wegen Nichterfüllung oder Schlechterfüllung der Dienste anzumelden. Es wird vorbehalten, dass die Reklamationsregeln auf Dienste oder Funktionalitäten der Partner keine Anwendung finden. In diesem Umfang muss sich der Benutzer an die Reklamationsbedingungen des zuständigen Partners halten.
2. Die Reklamationsmeldung muss beinhalten: a) Name, Nachname und Wohnadresse oder Name und Sitz des Registrierten Benutzers; b) Bezeichnung des reklamierten Sachverhalts (einschließlich Beschreibung des reklamierten Vorfalls) und seiner Dauer; c) Darstellung der Umstände, die die Reklamationsanzeige rechtfertigen samt angefügten Belegen und allen bestätigenden Informationen; e) Angabe des geforderten Schadenersatzbetrages oder eines anderen Forderungsbetrages vorbehaltlich einschlägiger Bestimmungen der Nutzungsbedingungen – sofern der Registrierte Benutzer diese Entschädigungs- oder Forderungszahlungen geltend macht; f) Bankverbindung oder eine Adresse, an die der Schadenersatzbetrag oder der Forderungsbetrag geleistet werden soll oder Antrag auf Verrechnung mit künftigen Zahlungen – sofern der Registrierte Benutzer diese Entschädigungs- oder Forderungszahlungen geltend macht; g) Unterschrift des Registrierten Benutzers – bei schriftlicher Reklamationsanmeldung.
3. Erfüllt die angezeigte Reklamation die im Abs. 2 oben genannten Anforderungen nicht, fordert Trass den Registrierten Benutzer auf, soweit er dies für die ordnungsgemäße Reklamationsabwicklung für erforderlich hält, die Angaben zu ergänzen, setzt ihm eine Frist von mindestens 7 Tagen, benennt den Ergänzungsumfang und belehrt darüber, dass bei unterlassener Ergänzung innerhalb der festgesetzten Frist die Reklamation nicht bearbeitet wird. Nach fruchtlosem Ablauf der gesetzten Frist wird der Reklamationsfall unbearbeitet geschlossen.
4. Die Reklamation kann schriftlich oder auf Elektronischem Weg angemeldet werden, sofern die technischen Gegebenheiten dies zulassen.
5. Trass beantwortet die Reklamationsanzeige auf Elektronischem Weg (E-Mail an die dem Account zugeordnete Adresse) innerhalb von 30 Tagen nach Anzeige. Ein Antwortschreiben muss enthalten: a) Bezeichnung der bearbeitenden Trass Einheit; b) Rechtsgrundlage der Entscheidung; c) Anerkennung oder Ablehnung der Reklamation; d) bei Schadenersatzleistung – Schadenersatzbetrag und Auszahlungsfrist; e) bei anderen Forderungszahlungen – Auszahlungsbetrag und Auszahlungsfrist; f) Belehrung über die Ausschöpfung des Reklamationsweges oder – bei Zahlungsreklamationen, die durch Trass nicht verschuldet werden – Benachrichtigung über die Weiterleitung der Reklamationsanzeige entsprechend an Google Checkout oder PayU; g) tatsächliche und rechtliche Entscheidungsgründe – bei Ablehnung der Reklamation im Ganzen oder eines Teils der Reklamation.
§ 15. [VERTRAGSKÜNDIGUNG UND VERTRAGSRÜCKTRITT]
1. Der Vertrag entfaltet seine volle Gültigkeit und Rechtswirksamkeit, es sei denn, dass er gekündigt wird kraft einer Willenserklärung in Schriftform – die durch Trass oder durch den Benutzer abgegeben wird – oder durch Accountlöschung;
2. Mit der Vertragskündigung: a) wird der Account deaktiviert und gelöscht (sofern die Vertragskündigung nicht durch Accountlöschung erfolgt), b) werden der Benutzername und das Account Passwort des Benutzers gelöscht; c) wird der Zugriff auf den Onlineservice (auch via Applikation) gesperrt; d) verliert der Benutzer alle Rechte, Rechtstitel und Vorteile aus allen etwaigen Werbeaktionen, an denen er über den Onlineservice teilnimmt – diese Regelung gilt nicht für Benutzer, die Verbraucher sind.
3. Durch die Vertragskündigung wird der Benutzer weder von der Pflicht zur Übernahme aller etwaigen Kosten, die vor der Vertragskündigung entstanden sind noch von anderen Verpflichtungen gegenüber von Trass, Partnern oder Dritten, die im Rahmen des Onlineservices oder im Zusammenhang mit dem Onlineservice entstanden sind und von denen der Benutzer durch den Gläubiger auf eine völlig bedenkenfreie Weise in Schriftform nicht befreit wurde, nicht freigestellt.
4. Der Benutzer, der Verbraucher ist, hat das Recht, sein Rücktrittsrecht innerhalb von 10 Tagen seit Vertragsschluss zu erklären. Ausgenommen hiervon sind die im Art. 10 Abs. 3 des Gesetzes über ausgewählte Verbraucherrechte und Produkthaftung vom 2. März 2000 (Dz. U. (Gesetzblatt) aus dem Jahre 2002, Nr. 22, Pos. 271 mit nachträglichen Änderungen) genannten Fälle. Nach Maßgabe des Art. 10 Abs. Abs. 3 des o. g. Gesetzes hat der Verbraucher kein Rücktrittsrecht vom Fernvertrag in den folgenden Fällen: 1) bei Leistungen, mit deren Ausführung vor Ablauf der im Art. 7 Abs. 1 des o. g. Gesetzes genannten Frist mit Zustimmung des Verbrauchers begonnen wird; 2) bei Ton- und Bildaufnahmen oder Aufzeichnungen auf Datenträgern nach Entfernung der Originalverpackung durch den Verbraucher; 3) bei Verträgen betreffend Leistungen, deren Preise sich ausschließlich nach den Preisbewegungen an den Finanzmärkten richten; 4) bei Leistungen mit Merkmalen, die der Verbraucher in seiner Bestellung anfordert oder die eng mit der Person des Verbrauchers zusammenhängen; 5) bei Leistungen, die wegen ihrer Art nicht zurückgegeben werden können oder deren Gegenstand leicht verderblich ist; 6) bei Presselieferungen; 7) bei Leistungen im Bereich von Gewinnspielen.
§ 16. [SCHLUSSBESTIMMUNGEN]
1. Nutzt der Benutzer den Onlineservice von einem anderen Standort aus als das Gebiet, haftet er für die Einhaltung der Rechtsvorschriften, die an dem Ort gelten, von dem aus er auf den Onlineservice zugreift.
2. Die Nutzungsbedingungen einschließlich Datenschutzhinweise und Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen beinhalten alle Vertragsregelungen und regeln die Servicenutzung durch den Benutzer. Sie ersetzen alle früheren Vereinbarungen zwischen dem Benutzer und dem Trass Anbieter. Wie bereits oben erwähnt, kann der Benutzer verpflichtet werden, Besondere Bedingungen einzuhalten, die auf Dienste und Funktionalitäten des Onlineservices, durch Dritte eingestellte Inhalte oder durch Drittsubjekte bereitgestellte Software entsprechend Anwendung finden.
3. Die Bestimmungen der Nutzungsbedingungen bezüglich der Haftungsbeschränkung (insbesondere die Bestimmungen im § 11 der Nutzungsordnung) und des Haftungsschutzes für Trass im Sinne des § 10 der Nutzungsbedingungen finden auf Benutzer, die Verbraucher sind, keine Anwendung.
4. Durch die Unwirksamkeit einer der Bestimmungen der Nutzungsordnung werden sonstige Bestimmungen der Nutzungsbedingungen nicht berührt. Diese Bestimmungen sind nach wie vor bindend.
5. Diese Nutzungsregelungen und alle in den Nutzungsregelungen angeführten Dokumente unterliegen dem Recht des Gebietes, insbesondere den folgenden Rechtsvorschriften: Bürgerliches Gesetzbuch vom 23. April 1964 (Dz. U. (Gesetzblatt) aus dem Jahre 1964, Nr. 16, Pos. 93 mit nachträglichen Änderungen); Datenschutzgesetz vom 29. August 1997 (Dz. U. (Gesetzblatt) 2002, Nr. 101, Pos. 926, d. h. mit nachträglichen Änderungen, Gesetz über elektronischen Geschäftsverkehr vom 18. Juli 2002 (Dz. U. (Gesetzblatt) 2002, Nr. 144, Pos. 1204), Gesetz über ausgewählte Schutzrechte der Verbraucher und Produkthaftung (Dz. U. (Gesetzblatt) aus dem Jahre 2002, Nr. 22, Pos. 271 mit nachträglichen Änderungen) und Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Dz. U. (Gesetzblatt) 2006, Nr. 9, Pos. 631, d. h. mit nachträglichen Änderungen).
6. Jegliche Streitigkeiten, die sich aus den Nutzungsbedingungen ergeben können, werden im Verhandlungswege zwischen dem Trass Betreiber und dem Benutzer beigelegt. Der Trass Betreiber und der Benutzer verpflichten sich, bei der Streitbeilegung im guten Glauben zu handeln, um berechtigte Interessen des Trass Betreibers und des Benutzers gleichermaßen zu wahren. Kann eine Einigung auf dem im Satz oben genannten Verhandlungsweg nicht erzielt werden, wird der Streifall an ein ordentliches Gericht in Poznań zur Entscheidung übergeben. Die Regelungen dieses Absatzes finden auf Verbraucher keine Anwendung.
7. Der Vertrag wird in polnischer Sprache geschlossen.
8. Der Vertragsinhalt, zu dem die Nutzungsbedingungen, die Datenschutzerklärung und die Besonderen Bedingungen gehören, kann unter www.trass.pl abgerufen und mittels Endgeräte des Benutzers dauerhaft gespeichert werden. Nutzungsbedingungen für entgeltliche Zugriffe des Benutzers oder gebührenpflichtige Dienste und Funktionalitäten können aus dem Benutzerkonto abgerufen werden. Unabhängig von dem Vorstehenden werden die Nutzungsbedingungen für entgeltliche Zugriffe des Benutzers oder gebührenpflichtige Dienste und Funktionalitäten im System gespeichert und vor Zugriffen Dritter, u. a. durch Antivirus Software und Passwort geschützt.


 
[IT]


REGOLAMENTO DEL SERVIZIO TRASS

 
§ 1 [DESCRIZIONE DEL SERVIZIO]
1.Servizio- creato, controllato e gestito da Trass - è un sito web attraverso il quale gli utenti possono principalmente utilizzare la funzionalità.
2. Trass consente l'accesso al servizio e l’usodelle funzionalità solo dopo accettare le Condizioni e la Politica di Privacy.
§ 2 [ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI]
1. L'utente riconosce e accetta che l'utilizzo del Servizio, in tutto o in parte, equivale all'accettazione di tutte le disposizioni delle regole, e la politica di Privacy. Accettazione dei Termini e Condizioni e Informativa sulla privacy è sinonimo di conclusione dell'accordo.
2. Se non siete d'accordo con tutte e regole del regolamento o con la privacy, non si dovrebbe continuare a utilizzare il servizio.
3. Sia gli Privacy e Termini, sono a disposizione degli utenti gratuitamente prima della conclusione di un accordo in un modo che permette l'acquisizione, restauro e consolidamento del loro contenuto attraverso il sistema, che viene utilizzato dall'Utente. Condizioni supplementari che sono soggette a determinati servizi o funzionalità, sono anche a disposizione degli utenti gratuitamente prima della conclusione dell'accordo in relazione a tali servizi o funzionalità - in un modo che consente di afferrare, giocare e conservare i loro contenuti attraverso un sistema utilizzato dall'utente.
4 Salvo specificato diversamente, tutte le nuove funzionalità all'interno del sito, servizi o funzionalità sono soggetti alle norme.
5 Alcuni prestati i servizi o le funzionalità del servizio possono essere soggetti a ulteriori termini e condizioni. Anche se l'uso di tali servizi o funzionalità, l'utente deve rispettare ulteriori condizioni e regolamenti. In caso di conflitto tra le norme e le condizioni aggiuntive, le disposizioni di Termini Ulteriori prevarranno.
6 Trass annuncia il contenuto di qualsiasi proposta di modifica delle norme sulla privacy o - con almeno un mese prima di attuare le modifiche in vigore.
7 Trass fornisce il contenuto di eventuali proposte di modifica al Regolamento o sulla privacy, tramite e-mail all'indirizzo indicato dal cliente al momento la configurazione dell'account, utilizzando mezzi simili di comunicazione a distanza, o - in mancanza di altre possibilità - l'utilizzo del Servizio.
8 Con la consegna di eventuali proposte di modifica dei regolamenti e l'Informativa sulla privacy L'utente viene inoltre informato del diritto di recedere dal Contratto in caso di non accettazione di tali modifiche.
§ 3 [Significato]
1. Tutti i termini con iniziale maiuscola e le altre condizioni contenuti e utilizzati nel Regolamento hanno principalmente il significato seguente:
1) Applicazione - software di proprietà di Trass, disponibile per gli utenti di considerazione, in grado di registrazione (utilizzando il GPS), il percorso effettuato da parte dell'utente e fornire tali dati scritti attraverso gli altri utenti del servizio;
2) Banner - una forma di trasferimento di contenuti pubblicitari che costituisca un collegamento con i prodotti, servizi, siti web, siti web, o altre comunicazioni;
3) I dati - i dati personali ai sensi della legge del 29 agosto 1997 riguardante la protezione dei dati personali;
4) Beni– beni personali dell’utente utilizzati nei limiti del Servizio;
5) Requisiti aggiuntivi - documenti che specificano le condizioni supplementari ai quali vengono forniti i servizi attraverso il Servizio o il sito con alcuni servizi o funzionalità;
6) Dominio - uno strumento per lavorare con i nomi di dominio: trass.pl e trasser.pl, indicando la posizione dell'utente del servizio Internet;
7) via elettronica - la comunicazione tra un utente di Trass registrato eseguita in polacco con l'utilizzo di posta elettronica assegnato al conto dell’utente registrato o una data di materia degli indirizzi e-mail;
8) Funzionalità - la funzionalità del Servizio, inclusi, in particolare: a) modificare, commentare, svalutare delle traccie b) l'inclusione di immagini e video dei percorsi; c) tagging di foto e video; d) creare una presentazione grafica di percorsi;
9) tagging - il processo di combinare informazioni sulla posizione del punto (le sue coordinate) su di esso con altri dati disponibili attraverso il Servizio;
10) Google Checkout - un sito internet a checkout.google.com, gestita da una società GPL Payment Limited, una società con sede a Londra (SW1W 9TQ), a Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, registrata in Inghilterra (con 05.903.713 );
11) Grafica - aspetti dell'interfaccia grafica del sito, inclusi senza limitazione, tutte le pagine e le pagine del Servizio e caratteri speciali che appaiono nel Servizio;
12) Consumatore - una persona che esplichi un atto giuridico non direttamente legato alla sua attività professionale;
13) Conto - un conto sul sito;
14) Licenza - la licenza con la quale dà diritto a utilizzare il contenuto Trass provenienti da voi o messi in servizio con l'utilizzo dei conti - come specificato nel § 6 del Regolamento.
15) Il periodo di licenza– durata di due anni, conteggiati separatamente per ogni elemento del contenuto di licenza (dalla sua introduzione al Servizio);
16) Software - tutti i programmi informatici che consentono l'utilizzo del Servizio;
17) Partner - Imprese e altri soggetti che sono partner di Trass che svolgono la sua attività anche con l'utilizzo del Servizio;
18) Partner Payu - una banca o un centro di autorizzazione e di compensazione collaborando con Payu quando si svolge la gestione dei pagamenti nell'ambito di una transazione - un sito web funzionante all'indirizzo: platnosci.pl, amministrato da Payu;
19) Payu - un sito internet payu.pl, amministrato dalla società con il nome di PayU S.A.con sede a Poznan (60-324), in via Marcelińska 90 iscritta nel registro degli imprenditori tenuti da parte della Corte distrettuale Poznan – Nowe Miasto e Wilda a Poznan, Divisione VIII della Corte Registro Nazionale con il numero KRS 0000274399;
20) Norme sulla privacy - Sito relativo alla policy di Privacy Trass;
21) I diritti - diritti morali, diritti economici, il diritto per consentire l'esercizio dei diritti a carico, brevetti, diritti supplementari di protezione per le invenzioni, i diritti di protezione per i modelli di utilità o marchi commerciali o destra in registrazione per disegni e modelli industriali, topografie di circuiti integrati e le indicazioni geografiche o il diritto di natura analoga;
22) Il periodo di licenza prolungato - termine pari a 12 mesi del calendario;
23) Regolamento - Il presente Regolamento che definisce le condizioni per l'utilizzo del Servizio;
24) Denuncia - procedura di reclamo di cui al § 14 del Regolamento;
25) Il servizio - sito web di Trass che gestisce il dominio;
26) Rete - sistemi di trasmissione e commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono la trasmissione, la ricezione o la trasmissione di segnali via cavo, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, indipendentemente dal loro tipo;
27) sito web - un documento creato nel linguaggio di programmazione, tratto dal disco locale o su un server web e interpretato da parte dell'utente di Internet attraverso un browser;
28) Sistema - un insieme di dispositivi cooperanti e software che fornisce lavorazione e stoccaggio, nonché inviare e ricevere dati attraverso la rete utilizzando l'appropriato per il tipo di apparecchiature terminali;
29) Il territorio - il territorio della Repubblica Polacca;
30) Trass - una società sotto il nome di Trass sp. z o.o. con sede a Poznan, indirizzo di registrazione via Promienista 83, codice postale: 60-141, NIP: 7792381500, REGON: 301 537 141, capitale sociale: 5.000,00 zł, iscritta nel registro della Corte Registro Nazionale con il numero KRS 364 793, la documentazione viene memorizzato in Poznan Corte Distrettuale – Nowe Miasto e Wilda a Poznan, divisione VIII del Registro Nazionale, contattare: Tel: 517-751-026
31) Accordo - un accordo per la fornitura dei Servizi;
32) Il terminale - dispositivo elettrico o elettronico progettato per fornire telecomunicazioni, progettati per essere collegati direttamente o indirettamente al punto terminale di rete;
33) Servizio - un servizio, compreso la funzionalità, fornita con l'utilizzo del servizio - la presenza contemporanea delle parti, attraverso la trasmissione di dati su richieste degli utenti individuali, inviati e ricevuti tramite apparecchiature di elaborazione elettronica, compresa la compressione digitale, e la memorizzazione dei dati, che è in sono interamente trasmessi, ricevuti o trasmessi attraverso la rete;
34) L'utente - una persona fisica, persona giuridica o unità organizzativa senza personalità giuridica, che utilizza il Servizio;
35) Utente registrato - Un utente che dispone di un conto;
36) I requisiti tecnici - i seguenti requisiti tecnici necessari per lavorare con il sistema Trass e Applicazione:
I. Requisiti per l'apparecchiatura terminale stazionaria:
1) sistema operativo Microsoft Windows non inferiore a 95 o versione Mac OS;
2) Web browser Internet Explorer 7 o superiore, Firefox versione 3 o superiore, Google Chrome 9 o superiore;
3) i cookie abilitati (meccanismo di cookies) e JavaScript;
4) Adobe Flash Player versione 10.0 o superiore installato e che funziona correttamente
II. Requisiti per terminali mobili:
1) Sistema operativo Android di età non superiore alla versione 2.0 o il sistema operativo IOS di età non superiore alla versione 3.0;
2) corretto funzionamento del browser mobile di supporto di JavaScript e meccanismi di css / html;
III. Il corretto uso di una qualsiasi delle suddette applicazioni diverse l'applicazione richiede l'uso dei requisiti minimi hardware consigliati dal costruttore dell'applicazione.
IV. Per utilizzare alcune funzionalità è richiesto soprattutto casella di posta che funzioni correttamente (e-mail). Voi siete consapevoli che ci sono mailer che alcune impostazioni possono causare erroneamente trattare la posta in arrivo la corrispondenza dal Servizio come un cosiddetto junk mail. SPAM.
V. E 'vietato l'uso di virus, bot o altro codice informatico, file o programmi, in particolare, automatizzare i processi, gli script e le applicazioni (in particolare, automatizzare la compilazione e la simulazione di traffico generato dalle azioni degli utenti.)
VI. L'uso di annunci di blocco può provocare il malfunzionamento del servizio o un'applicazione o può impedire completamente il loro uso.
37) sito web - una raccolta di legato e posto su un unico server, disponibile sotto una singoli siti web del dominio;
38) i contenuti - qualsiasi contenuto pubblicato sul Sito, comprese le informazioni, idee, opinioni, immagini, opere audiovisive, o altri messaggi, trasmissioni o materiali;
39) accordo - la dichiarazione di intenti, la formulazione del consenso (non: presunta o dichiarazione di volontà di altri contenuti) sul trattamento di chi ha fatto una dichiarazione (per lo scopo e la misura descritta nella Privacy Policy), o per ricevere informazioni commerciali da trass o partner;
40) codice dannoso -, un programma per elaboratore o codice informatico, danneggiamento o altrimenti lesiva sistemi informatici (compreso il sistema di trass oi suoi componenti), software (incluso il software o le applicazioni), rete di computer (incluso il sistema o trass elementi) o apparecchiature terminali, compresi, senza limitazione, qualsiasi "vermi", "virus", "back doors", "bombe a orologeria", "cavalli di Troia", "Drop dead devices" o altri tipi di programmi informatici, i codici informatici o procedure , che sono stati progettati o possono permettere l'accesso non autorizzato, disattivare, danneggiare o rimuovere il software (compreso il software o applicazioni), attrezzature (comprese le apparecchiature terminali, sistemi o la loro Trass componenti) o di dati (inclusi i dati), o svolgere altre funzioni simili ;
41) Segni – tutte informazioni relative al servizio e tutte le informazioni proprietarie, protette dal copyright o comunque elementi giuridicamente protette del servizio, compreso il software, applicazioni, disegni, testi, immagini, fotografie, illustrazioni, audio, video, grafica, database, la selezione, l'ordine, l'aspetto e la disposizione degli elementi, così come tutti i marchi commerciali, marchi di servizio e nomi commerciali relativi al Servizio - con esclusione di non originari Trass contenuto o entità con cui trass corrispondenti contratti per diritti;
2.I termini "sopra", "qui", "sotto" e le parole di toni simili si riferiscono alle regole come un intero, non solo a specifici paragrafi, i paragrafi o le disposizioni in cui si verificano queste parole.
3. Termini o frasi non definiti nel Regolamento, le condizioni aggiuntive o sulla privacy avranno il significato loro attribuito dalla legge e in mancanza di tale definizione deve essere interpretato in conformità con i significati di forza nel settore delle telecommunicazione o la legge (se applicabile).
§ 4 [ACCESSO E CONTENUTI]
1. Il servizio include contenuto da una combinazione di: trass, membri o partner, Trass non è iniziatore della trasmissione di dati costituiti o essendo parte del contenuto di non marcati chiaramente derivati dai contenuti di Trass, non selezionare il ricevitore del trasferimento di tali dati, così come non andare o modificare le informazioni contenute nella presente comunicazione.
2. E vietato fornire dagli utenti contenuti (incluso il contenuto) di natura illegale.
3. Trass è autorizzato a verificare trasmessi, memorizzati e accessibili tramite i dati del servizio che costituiscono il contenuto di un elemento o che non sono marchiate in modo inequivocabile come un contenuto derivato dal trass.
4 Gli utenti sono responsabili per tutti i Contenuti e altri materiali, indipendentemente dalla loro forma o natura, cui sono stati inviati, trasmessi o resi disponibili dagli utenti attraverso il servizio - con il risultato che i membri concordano sul fatto che i contenuti provenienti da essi non violare le regole. In particolare, gli utenti dichiara e garantisce che il contenuto da essi derivati non contiene alcun contenuto: è false, inesatte o fuorvianti; violazione dei diritti di altri utenti, soci o terzi, segreti commerciali, buone o la vita privata, violazione di contratto riservatezza o di violazione di qualunque diritto relativo territorio, in particolare, alla concorrenza sleale o di pubblicità vietata, sono diffamatori, molestie, osceno, pornografico o contenere codice maligno. A scanso di dubbi, è assolutamente vietato pubblicare sul sito Web contenuto che contiene i dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, religiose, partito o sindacale, nonché i dati relativi alla salute, codice genetico, dipendenze o alla vita sessuale, o il relativi a condanne, decisioni su penalità e multe, e altre decisioni emesse in procedimenti giudiziari o amministrativi - senza fornire anche i dati al pubblico da parte della persona a cui si riferiscono i dati.
5 Gli utenti inoltre dichiarano e garantiscono che ciascuno di essi ha diritto ai diritti necessari per creare i contenuti di cui fanno parte o apposta dal loro sul contenuto del sito - i campi di sfruttamento necessari per il territorio legittimo funzionamento del contenuto del sito e ogni volta la prestazione effettiva di questa licenza.
6 Trass applica i regolamenti, quindi se si ritiene che qualsiasi contenuto che costituisce o essere parte del contenuto è imprecisa, sono stati immessi sul sito senza il permesso di Trass richiesto o altrimenti violare i Termini, avrà diritto, senza limitare altri diritti che possono avere la sua diritto, informare l'utente che è un consumatore, a: a) modificare, rifiutare o cancellare qualsiasi contenuto o parte di esso; b) sospensione dei diritti di utilizzare il Servizio o c) utilizzare qualsiasi tecnologico, gli strumenti giuridici, operativi o di altro tipo disponibili per trass garantire l'osservanza delle regole, tra cui, senza limitazione, bloccare indirizzi IP specifici o bloccare o rimuovere account.
7 È necessario essere consapevoli che alcuni servizi o funzionalità fornite dai partner sono, ciò che si sarà informato ulteriormente prima di decidere di usufruire di tale funzionalità o servizi. Trass non è parte di tale legame relazioni.
8 Gli utenti sono consapevoli del fatto che l'accesso a contenuti, servizi o funzionalità può dipendere dallo stato dei canoni di utenza pagati da lui (per trass, soci o terzi) o una frase e niecofania Concord. Membri accettare il fatto che non trass garantire la disponibilità simultanea di tutte le funzioni.
9 L'accesso al Servizio, contenuti, servizi o funzionalità è impossibile senza soddisfare i requisiti apparecchiature terminali degli utenti tecnici. È necessario essere consapevoli che: a) Trass possono memorizzare i dati o altre informazioni riguardanti l'apparecchiatura terminale dell'utente sotto forma di software come i cookie, per il cui utilizzo comporta il funzionamento del sito o dell'applicazione; b) limitare o vietare l'emergere di software come i cookie nel terminale L'utente può avere un effetto negativo di utilizzare il servizio o applicazione; c) in grado di memorizzare o condividere i dati, se richiesto dalla legge o se è necessario ai fini di azioni legali, l'esecuzione del contratto o per rispondere a segnalazioni di violazioni di cui sotto; d ) Hai deciso di sfruttare la funzionalità o altri servizi forniti dai partner in ogni caso espresso consenso. Il consenso è una domanda indirizzata al Partner che fornisce una funzione o un altro servizio, per il cui esercizio ha deciso di voi, il partner che dovrebbe dare all'utente tutte le informazioni richieste dalla legge. Azioni relative alla attuazione del citato. Funzionalità o di servizi prestati sui dati, non richiede all'utente di prendere tutte le misure aggiuntive o qualsiasi articolazione ulteriori dichiarazioni di intenti.
§ 5 [TRATTAMENTO]
1. Uso da parte di membri è soggetto a tutte le normative in vigore nel territorio e pertanto si impegna a non violare le norme precise in tali disposizioni. In particolare, gli utenti accettano di rispettare i principi enunciati qui di seguito.
2. Ogni utente deve utilizzare il Sito, i servizi o funzioni per gli scopi previsti, l'accordo, le regole, se Termini addizionali, le disposizioni di legge, all'ordine pubblico e la moralità. In particolare, è vietato: l'uso del Servizio uso di apparecchiature che incorporano codice dannoso o con codice dannoso, l'introduzione di codice dannoso al Servizio o l'esposizione Servizio di codice dannoso, la copia, dannoso, decompilare, o qualsiasi altra azione relativa al Servizio o il Software oltre l'ordinario l'utilizzo del servizio.
3. Oltre alle condizioni di cui sopra gli utenti non : a) utilizzeranno il Servizio al fine di inviare, pubblicare sul sito o per assicurare la trasmissione di posta indesiderata, catene, messaggi ripetuti, messaggi commerciali non richiesti o di altro identico o simile ai messaggi spam, b) il danno in alcun modo; c) continuare a utilizzare l'attività di servizio per conto proprio o di qualcun altro conto o per conto proprio o di qualcun altro cosa - senza l'espressa autorizzazione di Trass d) impersoneranno qualsiasi persona o entità; e) violeranno la riservatezza dei diritti, la proprietà o i diritti degli altri utenti, soci o di terzi; f) raccoglieranno, memorizzerano dati o interferire con diverso i propri dati.
§ 6 [DIRITTI SUI BENI IMMATERIALI]
1. Trass a solo il diritto alle marche o suoi appaltatori. Marchi sono tutelati legalmente, senza alcuna limitazione, in conformità con le leggi del Territorio. Gli utenti non possono utilizzare i Marchi in qualsiasi modo senza Trass previo consenso scritto ed esplicito. Qualsiasi utilizzo non autorizzato o proibiti dei Marchi esporrà agli utenti di responsabilità civile o penale. Gli utenti dovrebbero ottenere l'accesso al servizio solo tramite l'interfaccia fornita da trass di utilizzare il Servizio.
2. L'utente riconosce e accetta che inviando Contenuti Utente proviene da una voce o di utilizzare il servizio o l'applicazione conto, Licenza Trass concede i seguenti campi di utilizzazione, in tutto o in parte) utilizzare, riprodurre, modificare, adattare, pubblicare, tradurre , creare opere derivate, distribuire, eseguire - a prescindere dalla forma e per tutti i contenuti che compongono o facenti parte del contenuto proviene da voi o messi in servizio con l'utilizzo di conti o applicazioni. Il contenuto, la licenza non comprende beni quali l'immagine.
3. Licenza è una licenza non esclusiva, senza limiti per territorio, gratuitamente e sublicenzionata (subordinata all'accettazione dei termini). Questa licenza è per il periodo di licenza. Periodo di tempo è prorogato per ciclico lungo, calcolato dalla data di scadenza del periodo di licenza precedente. Utente ha il diritto di sospendere la licenza con effetto dalla fine di ogni periodo di licenza (compreso il periodo di licenza estesa), mediante avviso depositato nell'ultimo mese del periodo di licenza (compreso il periodo di licenza estesa). A scanso di dubbi, attraverso l'utilizzo del Servizio, l'Utente conviene e concorda che, dopo quella iniziale, accettano le regole di procedura (per creare il tuo account), o accettare le modifiche del regolamento in base alle condizioni qui descritte, le condizioni di licenza efficienti qui descritto, non richiede di effettuare qualsiasi ulteriori passi o qualsiasi articolazione ulteriori dichiarazioni d'intenti
4 L'Utente riconosce e prende atto che gli aspetti del diritto d'autore per l'utilizzo di specifiche, non proveniente dal Contenuti dell'utente, comprese le funzionalità possono essere soggette a condizioni adeguate condizioni supplementari, per questo uscire tra le disposizioni previste dai regolamenti.
5 L'utente deve inserire i contenuti del Sito, nonché scaricare contenuti dal Servizio, rappresenta soltanto per l'uso o l'applicazione e in conformità alle disposizioni del Regolamento e le Condizioni aggiuntive applicabili.
§ 7 [PAGAMENTI]
1. L'utilizzo di alcuni servizi o funzionalità possono richiedere agli utenti di pagare una tassa per accedere o utilizzare di tali servizi o funzionalità, con le ulteriori condizioni (contenente l'elenco prezzi, indicando i relativi diritti) relativi a tali servizi o funzionalità. I pagamenti in valuta devono essere effettuati nel Servizi in Zloty polacco (PLN).
2. l’Uso dell'applicazione è pagato, in base ai prezzi indicati nel listino prezzi in vigore.
3. Tutte le transazioni commerciali che utilizzano il servizio si svolgeranno in conformità con i regolamenti e le relative condizioni aggiuntive.
4 Composizione delle transazioni con carta di credito, e-trasferimento o SMS premium è effettuata tramite Google Checkout o correttamente Payu.
5 Pagamenti possono essere effettuati soltanto le persone Payu autorizzato ad utilizzare un determinato strumento, in base al quale i seguenti pagamenti, in particolare carta di credito fornita può utilizzare solo per titolare autorizzato. Casi accertati di frode saranno comunicati direttamente ai servizi competenti della Polizia.
6 Nel caso di pagamenti tramite Payu, trass fornisce agli utenti l'apposito modulo della transazione. I dati del modulo vengono automaticamente trasferiti al Payu Partner.
7 L'utente, dopo l'approvazione della transazione sotto forma di servizio e selezionare il pagamento tramite Payu viene automaticamente reindirizzato, rispettivamente: (i) per i pagamenti effettuati con carta di credito - un sito web che è un partner di autorizzazione Payu e di regolamento, (ii) per i pagamenti tramite bonifico bancario internet - il sito web partner Payu essendo una banca, (iii) nel caso di pagamento con bonifico della tradizionale - il sito Payu;
8 Al fine di effettuare pagamenti direttamente con Payu, si dovrebbe confermare il pagamento sui siti web della norma relativa Payu Partner con i principi enunciati dalla Payu partner. Se si apportano modifiche a una forma di pagamento messi a disposizione su queste pagine e automaticamente integrati da Payu, il pagamento non può essere realizzato.
§ 8 [CONTO]
1. Gli utenti possono a) inserire contenuti sul sito, oppure b) utilizzare determinati servizi o funzionalità (incluse le applicazioni) solo dopo la fondazione dei Conti e amministrative necessarie per ottenere queste informazioni in conformità con i fatti. Gli utenti sul conto, acquisiscono lo status di utenti registrati.
2. Per iscriversi, occorre compilare un modulo di registrazione, indicando - in conformità con i fatti - i seguenti dati: a) posta elettronica (e-mail) b) username c) nome. Questi dati devono essere aggiornati, a causa di ciò che si deve immediatamente aggiornare ogni volta che - al più tardi prima di qualsiasi azione legale l'utilizzo del Servizio. Chiunque l'inserimento dei dati nel modulo di registrazione è tenuto a dare solo i propri dati. Trass egli fornisce per la raccolta dei dati solo dalla persona interessata.
3. Dopo aver completato e confermato l'esattezza dei dati utente contenuti nel modulo di registrazione fornito nel messaggio e-mail verrà inviata indicando il modo in cui attivare il tuo account.
4 Nei confronti di un conto Trass non applica alcuna commissione. Conti non possono essere scambiati. Ogni entità (come si e lo stesso utente) può avere un solo conto.
5 Dopo la creazione del conto, è possibile aggiungere i tuoi dati a: a) Stato,
b) la città, c) la descrizione della moto in funzione.
6 Utilizzando il Servizio, l'utente dichiara e garantisce che (rispettivamente): a) è un adulto e non è stato incapace in qualsiasi punto di vista, b) ha almeno 13 anni e ha il consenso del suo rappresentante legale di fare importanti negozi giuridici utilizzando il c Service) è pienamente autorizzato a rappresentare il soggetto per conto del quale il conto è aperto, e il suo diritto non è scaduto, non è stato revocato o altrimenti limitate.
7 Trass si riserva il diritto di bloccare o eliminare li conti, in cui Trass si rende conto che l'Utente Registrato non può fare importanti negozi giuridici utilizzare il servizio o l'Utente violi il diritto o il bene trass, altri utenti, partner o di terzi. Siete autorizzati a eliminare il tuo account in qualsiasi momento.
8 Quando si crea il suo conto, si sono messi a disposizione l'attuale formulazione del regolamento e l'informativa sulla privacy, che è un presupposto per l'accettazione di attivazione e l'utilizzo del servizio come utente registrato.
9 Usando il sito web, compresi, in particolare uno, Account Utente Registrato assume la responsabilità di: a) mantenere la riservatezza dei dati relativi ai propri conti, comprese le password, b) nel limitare l'accesso dei terzi alle apparecchiature terminale utente e c) tutte le attività che si verificano nei suoi conti - a meno che non si può dimostrare che passi concreti sono stati compiuti contro la sua volontà, e non l'ha fatto e non poteva sono state colpite per evitare che tali azioni da parte di terzi.
§ 9 [POLITICA DI PRIVACY]
Trass rispetta la privacy degli utenti, dati e buone e vuole proteggere in ogni momento. Politica sulla Privacy, che si applica solo al contenuto raccolte Trass attraverso il Servizio, spiega come Trass raccoglie, utilizza e protegge il contenuto degli utenti del Servizio, inclusi i dati.
§ 10 [SICUREZZA]
1. Gli utenti accetta di sicurare, difendere e tenere Trass, così come i suoi azionisti, dipendenti, agenti, concessionari, agenti, partner e fornitori indenni da ogni responsabilità e da tutte le perdite, spese, danni e costi (comprese le spese legali) sostenute in relazione alla qualsiasi pretesa derivante dall'uso del Servizio da parte degli Utenti o terzi, ovvero usando il Applicazione account, compresa la violazione delle regole, i termini aggiuntivi, le disposizioni in vigore nel territorio o qualsiasi altro diritto (compresi i beni o diritti) di altri utenti o di terzi.
2. Trass si riserva il diritto di avviare o mantenere, a proprie spese, la difesa esclusiva e il controllo di qualsiasi azione richiesta, o altre questioni in relazione alla quale i membri hanno il dovere di proteggere trass, così come tutte le trattative di sorta in relazione a questo accordo o compromesso, la Cosa si impegna a cooperare pienamente con trass, come richiesto dalla trass, al fine di difendersi contro tali rivendicazioni, azioni o altre azioni per aumentare tali affermazioni.
§ 11 [LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA]
1. Nella misura massima consentita dalla legge del territorio, Trass o altro partner in ogni caso, non sono responsabili davanti ai membri, come parte di qualsiasi fondamento di una responsabilità, inclusa la negligenza, per eventuali danni derivanti dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzare il Sito, servizi o funzionalità, anche se Trass o Partner Tale è stata avvisata della possibilità di tali danni o tali danni sono prevedibili. Usando il Sito, i Servizi o le caratteristiche, l'utente accetta che tale limitazione si applica a qualsiasi servizio, la funzionalità, contenuti e altri contenuti che possono essere disponibili attraverso il Servizio.
2. Tutti i contenuti vengono posizionati o prelevati dal sito ai tuoi propri utenti di richiesta e al loro rischio. Gli utenti saranno solo responsabili per eventuali danni a loro apparecchiature terminali, sistema, o perdita di dati derivante da tali attività. Le stesse condizioni valgono per l'utilizzo del Servizio, applicazioni, servizi o funzionalità. Senza limitare quanto sopra, trass non è responsabile di codice dannoso, ritardi, imprecisioni, errori o omissioni derivanti all'utilizzo del Sito da parte degli Utenti.
§ 12 [CARATTERE DELL’ INFORMAZIONE]
Questo sito e tutti i contenuti in esso contenute sono solo a scopo informativo e pubblicitario e non può riflettere lo stato attuale delle conoscenze tecniche o della tecnologia.
§ 13 [VIOLAZIONE]
1. Trass rispetta i diritti e i beni degli altri e vi chiede di mostrare lo stesso rispetto delle leggi e dei beni di Trass, altri utenti, partner e terze parti.
2. Se qualcuno ritiene che uno qualsiasi dei diritti sul contenuto o marchi o equivalenti sono stati scelti all'interno o attraverso il Servizio violato, dovrebbe essere fatto per trass di notifica.
3. Per facilitare la risposta Trass a qualsiasi violazione, trass raccomanda che la domanda di cui sopra è stato diretto al seguente indirizzo: info@trass.pl e soddisfa i seguenti criteri: a) la denominazione esatta della persona che esercita un diritto o proprietà, o che agiscono in nome e per conto del soggetto che beneficiano di un diritto o di proprietà, b) una descrizione precisa del contenuto, lavoro segna o equivalente, che è stato violato alcuno dei diritti o la proprietà, insieme con l'accensione degli opportuni documenti, c) una descrizione precisa del servizio, dove c'è una violazione (ivi compreso il passaggio screenshots del Servizio), d) i dati di contatto del richiedente; e) una dichiarazione del richiedente che le informazioni fornite nella domanda sono estremamente accurati e coerenti con i fatti e sono progettate per proteggere solo i diritti e la proprietà, e nieszkodzenie in alcun modo il sito web Trass o il soggetto che la presunta violazione di qualsiasi diritto o la proprietà e che il richiedente è un ente a cui il diritto o la proprietà o il diritto di agire in nome e per conto di tale ente (insieme con una potenza collegata correttamente redatto procura).
§ 14 [RECLAMI]
1. Gli utenti registrati possono inviare reclami in materia di mancata o cattiva esecuzione dei Servizi, a condizione che le condizioni di una denuncia non riguarda i servizi o le funzionalità fornite dai partner, tra cui l'utente deve rispettare le condizioni stabilite dalla denuncia, il partner giusto.
2. La denuncia deve comprendere: a) il nome e l'indirizzo o il nome e l'indirizzo dell'utente registrato; b) l'indicazione della denuncia (compresa la descrizione del caso in cui il reclamo) e il periodo pubblicizzato; c) la presentazione delle circostanze che giustificano la denuncia e allegare tutti i documenti o le informazioni che mostra la validità delle domande reclamo; d) la data e la data della conclusione del caso in cui il e denuncia) fatte salve le disposizioni pertinenti del Regolamento, l'importo della compensazione o altre richieste - se si richiede loro di pagare Registrato f) il numero di conto bancario o indirizzo giusto al pagamento di una compensazione o un'altra pretesa o richiesta di credito dai pagamenti futuri - se si richiede il pagamento di spese di compensazione registrati o altro; g) la firma di un utente registrato - nel caso di una denuncia presentata per iscritto.
3. Se il reclamo complesso non soddisfa le condizioni specificate nei paragrafi. 2 di cui sopra, trass, se ritiene che sia necessario per la giusta considerazione della denuncia, chiama un utente registrato per integrare, con un termine non inferiore a 7 giorni e la portata di questo supplemento, con l'istruzione che denuncia nieuzupełnienie entro il termine prescritto comporterà la denuncia senza diagnosi. Dopo la scadenza del termine, la denuncia non deve essere esaminata.
4 Le denunce possono essere presentate per iscritto o per via elettronica, a meno che non esclusa dalle possibilità tecniche.
5 Trass rispondere alla denuncia per via elettronica (indirizzo e-mail assegnato all'account) entro 30 giorni dalla sua presentazione. La risposta al reclamo deve contenere: a) il nome di indagini su un Trass denuncia b) l'istituzione del caso base; c) la decisione in merito alla concessione o il rifiuto del reclamo; d) per il risarcimento dei danni - la determinazione della quantità e la tempistica dei pagamenti, e) per il rientro Altri crediti - per stabilire l'importo e la data del suo ritorno, f) informazioni relative esaurita la procedura di reclamo o - se la domanda di pagamento e determinare la causa del reclamo non si trova sul lato del Trass - informazioni sul trasferimento del reclamo opportunamente Google Checkout o Payu; g) l' fattuale e giuridico - in caso di rifiuto di riconoscere l'obbligazione in tutto o in parte.
§ 15 [SOLUZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO]
1. L'accordo sarà in vigore a tutti gli effetti salvo disdetta a norma: l'espresso - da voi o trass - la volontà di denunciare l'accordo (la data ivi indicata), o cancellare il tuo account.
2. Dal momento della conclusione: a) conto verrà disattivato e cancellato (se la risoluzione non sia stata effettuata dalla rimozione dei conti), b) l'ID utente e la password del conto verrà rimosso e c) l'accesso al Servizio (anche mediante l'applicazione) verrà bloccato, d ) si perderanno tutti i diritti, titoli e interessi in tutte le campagne possibili promozionali, a cui ha partecipato presso il servizio - ma questa disposizione non si applica in relazione ai membri che sono i consumatori.
3. Terminazione non esonera dall'obbligo di coprire i costi sostenuti prima della risoluzione dell'accordo, né dall'obbligo di rispettare tutti gli altri obblighi ai trass, partner o terzi derivanti dal servizio o in connessione con il servizio, per il quale l'utente non è stato rilasciato il creditore è chiaramente per iscritto.
4 Se sei il consumatore può recedere dal contratto entro 10 giorni dalla sua conclusione, ad eccezione di quanto indicato all'art. Paragrafo 10. 3 della legge del 2 marzo 2000 concernente la tutela dei diritti dei consumatori e la responsabilità per i danni causati da prodotti pericolosi (Gazzetta delle leggi del 2002 No. 22, pos. 271 e successive modifiche.). Ai sensi dell'art. Paragrafo 10. 3 sopra. Legge, può recedere da un contratto a distanza il consumatore non è il caso: 1) la prestazione di servizi ha iniziato, con il consenso del consumatore, prima del termine di cui all'art. Paragrafo 7. 1 sopra. , Legge 2) per registrazioni audio e video, e registrati su supporti dati da parte dei consumatori dopo la rimozione della loro confezione originale, 3) i contratti di servizi per i quali il prezzo o remunerazione dipende unicamente sui prezzi del mercato finanziario, 4) i benefici delle caratteristiche indicate dal dei consumatori nel suo contratto, o in stretta collaborazione con la sua persona, 5) delle prestazioni, che per loro natura non possono essere rispediti o il cui soggetto è deperibile, 6), dispone la stampa, 7) servizi per il gioco d'azzardo.
§ 16 [DISPOSIZIONI FINALI]
1. Se gli utenti decidono di utilizzare il Sito da una posizione diversa da quella del Territorio, gli utenti sono anche responsabili per il rispetto della legge in cui l'accesso al Servizio.
2. Termini, comprese le politiche e le condizioni di cui ai presenti Termini costituiscono l'intero contratto e regolano l'utilizzo del Servizio, superando qualsiasi precedente accordo tra utenti e trass. Come accennato in precedenza, gli utenti possono anche essere tenuti a rispettare le condizioni aggiuntive che si possono applicare al Servizio reso disponibile attraverso i servizi o funzionalità, software di terze parti di contenuto o di altri enti.
3. Verbali delle Norme relative alla limitazione della responsabilità trass (in particolare quelli indicati al § 11 del Regolamento) e la sicurezza trass ai sensi del § 10 del Regolamento non si applicano agli utenti che sono i consumatori.
4 Se una qualsiasi disposizione del regolamento è ritenuta non valida, le restanti disposizioni restano in vigore e continuano ad essere vincolanti.
5 Questo documento, così come i documenti ivi citata, sono soggetti alle leggi del territorio, tra cui in particolare le regole: la legge del 23 Aprile 1964 del codice civile (Gazzetta delle leggi 1964 No. 16, pos 93, come modificato D..). Atto del 29 agosto 1997 sulla protezione dei dati personali (Journal of Laws 2002 No. 101, pos. 926, vale a dire, come modificato. d.), la legge del 18 luglio 2002, relativa alla fornitura di servizi tramite mezzi elettronici (Gazzetta delle leggi 2002, No. 144, pos. 1204), la legge del 2 marzo 2000 concernente la tutela dei diritti dei consumatori e la responsabilità per i danni causati da prodotti pericolosi (Gazzetta delle leggi del 2002 No. 22, pos. 271 e successive modifiche.) e la legge del 4 febbraio 1994 relativo ai diritti d'autore e diritti correlati (Gazzetta Ufficiale N. 90 2006, pos. 631, vale a dire, come modificato. d.).
6 Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al presente documento deve essere risolte attraverso negoziati tra Trass e noi che si impegnano ad agire in buona fede per risolvere la controversia con riguardo meritano uguale considerazione del Trass interessi e User. Quando la procedura prevista nella frase sopra è successo, la controversia sarà sottoposta per il riconoscimento da parte dei tribunali situati in Poznan. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli utenti che sono i consumatori.
7 L'accordo è in polacco.
8 Testo dell'accordo che consiste delle condizioni del Regolamento, sulla Privacy e Condizioni sono disponibili all'indirizzo: www.trass.pl, per consentire agli utenti della sua fissazione con l'utilizzo di apparecchiature terminali dell'utente. Condizioni relative l'Utente accede impiego retribuito o non retribuito dei Servizi o che richiedono questa funzionalità è disponibile tramite un account utente. Indipendentemente dalle condizioni pagati dagli accessi degli utenti o che richiedono l'uso di servizi a pagamento o funzionalità che vengono corretti in forma elettronica nel sistema e protetti contro l'accesso da parte di terzi, quali utilizzando software antivirus e sicurezze con password.
 

Visit us at
facebook.com

Registration route TRASSEREM?

GoogleMaps map
and conditions of use.

Legal
and cooperation with the portal.
 
Tytul
x
On-line: (9) online...
Top 10 popular!
Top 10 distance!